Utrecht,
27
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Winstherstel ASR Nederland eerste halfjaar

Samenvatting

​ASR Nederland heeft in het eerste halfjaar van 2010 een netto resultaat gerealiseerd van € 226 miljoen. Dit is € 149 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De premieomzet is licht gestegen en de operationele lasten zijn verder teruggebracht. ASR Nederland heeft verdere voortgang geboekt met het realiseren van haar strategie die is gericht op het creëren van evenwicht tussen klant- en aandeelhouderswaarde, financiële soliditeit en efficiency.

Kerngegevens

(in miljoenen euro)

​(in miljoenen euro)

​1e halfjaar 2010 ​1e halfjaar 2009 ​Mutatie in % ​Ultimo 2009

​Netto resultaat

​226 ​77 ​193% ​255

​Premieomzet

​2.612 ​2.568 ​2% ​4.873

​Operationele lasten

​317 ​334 ​-5% ​676

​Aantal FTE's

​4.399 ​4.530 ​-3% ​4.454

​Eigen vermogen*

​3.282 ​1.907 ​72% ​2.975

​Solvabiliteit (DNB)

​222% ​227% ​232%

​Buffer kapitaal (IFRS-basis)**

​274% ​287% ​293%

* Eigen vermogen inclusief netto ongerealiseerde herwaardering van de vastgoedportefeuille

** Het aanwezige kapitaal uitgedrukt als percentage van het vereiste minimumvermogen

 

  • Netto resultaat neemt toe tot € 226 miljoen.
  • Premieomzet is met 2% toegenomen, met name door een toename bij Schade.
  • De premieomzet bij Leven is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009.
  • Versterking vermogen (inclusief netto ongerealiseerde herwaardering van de vastgoedportefeuille) naar € 3.282 miljoen.
  • Wettelijke solvabiliteit (DNB) is 222%, IFRS bufferkapitaal 274%.
  • Kostenbesparingsprogramma is succesvol afgerond, waarbij meer dan € 100 miljoen besparing is gerealiseerd.
  • Nieuwe initiatieven genomen op het gebied van vereenvoudiging van de organisatie en de productenportfolio en concentratie van ICT-systemen.

 

Toelichting van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jos Baeten

Na enkele moeilijke jaren, is onze winstgevendheid weer op niveau. Dit is een teken van herstel, waarbij wij ons terdege realiseren dat deze ontwikkeling onder andere te danken is aan sterk verbeterde beleggingsresultaten. Voor de winstontwikkeling op de langere termijn is het van belang dat we er in het afgelopen halfjaar in zijn geslaagd om onze structurele kosten te verlagen. Alhoewel wij onze kostendoelstellingen hebben gehaald, onderkennen wij de noodzaak om op dit vlak verdergaande maatregelen te nemen. Dit gaat verder dan verbetering van de efficiency van de huidige processen en dwingt ons tot het maken van strategische keuzes. Zo beraden we ons op de toekomst van de vastgoedontwikkelingstak binnen ons bedrijf. De totale productie van nieuwe verzekeringen daalde in lijn met het beeld in de markt. Deze daling is een afspiegeling van de stagnerende vraag naar verzekeringsproducten. Met name de markt voor levensverzekeringen staat onder druk. Wij zijn niet optimistisch over de ontwikkeling van de markt van traditionele levensverzekeringen. Daarom vinden wij het noodzakelijk om alternatieve vermogensopbouwproducten aan te bieden. Met het oog daarop hebben wij ASR Bank teruggekocht, waardoor ook bankproducten aangeboden kunnen worden. De ontwikkeling van de Combined Ratio binnen Schade is verbeterd en toont onder meer de positieve impact van ons kostenbesparingsprogramma.

Voortgang strategie

ASR Nederland streeft naar evenwicht in de belangen van haar stakeholders. Dit tegen de achtergrond van de nieuwe economische realiteit, de herordening van de financiële sector, de maatschappelijke veranderingen en niet in de laatste plaats de veranderingen in consumentengedrag. Daarbij vormen de lessen uit het recente verleden een belangrijke basis om dit evenwicht te bereiken. De ASR-strategie is gebaseerd op de drie samenhangende pijlers Klantwaarde, Financiële soliditeit en Efficiency.

Klantwaarde

De behoeften en wensen van klanten zijn sterk in beweging. Om daarop adequaat in te kunnen spelen wordt er gericht en structureel onderzoek gedaan. Dit heeft onder meer geresulteerd in nieuwe producten en in een opschoning van bestaande producten. Daarnaast is het proces van behandeling van schadeclaims anders georganiseerd. Door onderscheid te maken tussen grote, complexe schades en standaard schades, kunnen veel schadeclaims snel en direct worden afgehandeld. Om klantwaarde nadrukkelijker in de aansturing van het bedrijf te verankeren is de Net Promotor Score, een maatstaf voor klantloyaliteit, opgenomen in de beloningscriteria van het management.

ASR Nederland heeft met een aantal belangenorganisaties afspraken gemaakt over de maximale kosten in beleggingsverzekeringen. Wij hebben afgesproken dat onze klanten in het derde kwartaal 2010 informatie ontvangen of hun beleggingsverzekering op de einddatum in aanmerking komt voor een vergoeding. Wij zijn inmiddels begonnen met het informeren van onze klanten. Helaas is gebleken dat het niet mogelijk is al onze klanten voor 1 oktober 2010 op de hoogte te brengen. Klanten die wij niet op tijd kunnen informeren, ontvangen hierover voor 1 oktober persoonlijk bericht. Het later informeren van klanten heeft geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele vergoeding op de einddatum.

Financiële soliditeit

In het eerste halfjaar daalde de DNB solvabiliteit van ASR Nederland licht van 232% ultimo 2009 naar 222%. Dit is met name het gevolg van de daling van de rente in het tweede kwartaal. De koersdalingen van de aandelen hadden maar in beperkte mate een negatieve impact op de solvabiliteit. Het bufferkapitaal van ASR Nederland liet eveneens een lichte daling zien ten opzichte van ultimo 2009 en bedraagt 274%. Het eigen vermogen is evenwel toegenomen tot € 3.282 miljoen (ultimo 2009: € 2.975 miljoen). Er wordt een actief risicomanagementbeleid gevoerd. In dat kader zijn onder meer swaptions aangekocht om het renterisico te mitigeren en zijn specifieke vastrentende beleggingen afgebouwd. Al vanaf 2009 zijn beleggingen in Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje (PIIGS-landen), waaronder met name staatsobligaties, afgebouwd. De directe exposure in staatsobligaties van PIIGS-landen is in het eerste halfjaar van 2010 teruggebracht van € 606 miljoen naar € 220 miljoen. Daarmee is de directe exposure in staatsobligaties van PIIGS-landen gereduceerd tot ruim 1% van de vastrentende portefeuille. Ook de posities in achtergestelde obligatieleningen aan financiële instellingen, die voor een deel reeds in voorgaande jaren zijn afgewaardeerd, zijn verder gereduceerd. Hoewel specifieke risico’s binnen de aandelenportefeuille zijn verminderd, is de portefeuille per saldo licht uitgebreid. De gevoeligheid van de solvabiliteitsratio (DNB) is voor de meeste marktrisico’s vergelijkbaar met de gevoeligheid ultimo 2009. Alleen het renterisico is toegenomen als gevolg van de lagere rente.

Efficiency

ASR Nederland streeft naar een structurele, substantiële verlaging van de kosten-premie ratio. Als aanzet daartoe is in april 2009 een kostenbesparingsprogramma van € 100 miljoen geïntroduceerd. Dit kostenbesparingsprogramma is per 30 juni 2010 afgerond en de structurele besparing op de bruto kosten over de periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 komt hoger uit dan de doelstelling van € 100 miljoen op jaarbasis. Dankzij de daling van de kosten en een licht gestegen omzet is de kosten-premie ratio afgenomen van 12,8% naar 11,4%. Er zijn initiatieven genomen op het gebied van vereenvoudiging van de organisatie en de productenportfolio en concentratie van ICT-systemen.

Via de methodiek van de Toegevoegde Waarde Analyse is kritisch gekeken naar de taken, de omvang en de organisatie van de stafafdelingen. Dit heeft geresulteerd in herziening van taken, in herinrichting en in samenvoeging van stafafdelingen. Via een gefaseerde aanpak vindt verdere uitrol van het “operational excellence” programma plaats. Mede in het kader van complexiteitsreductie is de merkenportfolio verder aangescherpt. De Europeesche als specialist in reis- en recreatieverzekeringen heeft zijn autoportefeuille afgestoten. Verder zijn de zorg- en inkomensverzekeringen geconcentreerd bij De Amersfoortse. De commerciële aansturing van ASR Verzekeringen en van De Amersfoortse is onder één leiding gebracht.

Zoals eerder bekendgemaakt zal de huisvesting, met uitzondering van de Europeesche en Ardanta, worden geconcentreerd. Dit zal gefaseerd geschieden. Uiterlijk 2015 zullen de overige verschillende bedrijfsonderdelen, die in 13 gebouwen op 9 locaties in het land waren gevestigd, op één centrale locatie in de regio Utrecht zijn gehuisvest. In dat kader zijn het Mondriaanpand in Amersfoort en het pand aan het Weena in Rotterdam per 1 juli 2010 respectievelijk 1 januari 2011 verhuurd. Over de verkoop van het pand aan de Archimedeslaan 6 is overeenstemming bereikt.

Marktbeeld

Na het herstel van de financiële markten eind 2009, is er in het eerste halfjaar van 2010 sprake geweest van een relatieve stabiliteit. Wel was er een neergaande trend in de rente, hetgeen in principe ongunstig is voor verzekeraars. Hoewel er tekenen zijn van economisch herstel, blijven de economische vooruitzichten onzeker en kunnen onze resultaten ook in de komende periode beïnvloed worden door onverwachte marktontwikkelingen. De verzekeringsmarkt is op vele fronten in beweging. De markt is zich aan het instellen op een nieuwe realiteit. Economisch perspectief, consumentenbeleving en regelgevend kader stellen in hoog tempo andere eisen aan verzekeraars. Dit proces speelt zich af tegen de achtergrond van de brede politiek-maatschappelijke drang om het risico op een volgende kredietcrisis zoveel mogelijk in te dammen.

Netto resultaat

Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2010 bedraagt € 226 miljoen en is daarmee € 149 miljoen hoger dan het resultaat over dezelfde periode van vorig jaar (€ 77 miljoen). De verbetering van het netto resultaat komt voornamelijk door het herstel van de financiële markten, de gerealiseerde kostenreductie en de verbeterde Combined Ratio bij Schade.

Omzet

De vraag naar verzekeringsproducten stond in het eerste halfjaar van 2010 onder druk. Levensverzekeringen hebben als middel tot vermogensopbouw sterk aan populariteit ingeboet en ondervinden toenemende concurrentie van bancaire oplossingen. De markt voor hypotheken en pensioenen verkeert nog steeds in zwaar weer. In de schademarkt zette de concurrentie op prijs en voorwaarden zich onverminderd voort. Daarnaast werden in de AOV-markt de effecten van de economische omstandigheden zichtbaar door minder startende ondernemers en gemiddeld lagere verzekerde bedragen. De bruto premies van Leven stonden onder druk en zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Onze nieuwe generatie levenproducten kenmerkt zich onder meer door vergaande transparantie en speelt daarmee in op een behoefte van klanten. Gelet op de omzet vraagt dit nog gewenning in de markt. Het nieuwe premiepensioen vindt in groeiende mate zijn weg naar de MKB-markt. De bruto premies van Schade waren 2% hoger, voornamelijk door een aanpassing van de tarieven.

Annual Premium Equivalent (Leven) en Combined Ratio (Schade)

De nieuwe productie Leven, gemeten in APE, is met 11% afgenomen tot € 105 miljoen ondanks een toename van de productie koopsommen in het eerste halfjaar. De productie van premiebetalende verzekeringen staat ondanks een hogere bijdrage van hypotheekgebonden levenproductie onder druk met name door de vermindering van productie uit pensioenen. De Combined Ratio nam met 1,3%-punt af van 99,1% naar 97,8%. Deze daling is het gevolg van een afname van de kosten- en provisieratio. Hiertegenover stond een toename van de schaderatio, die met name werd veroorzaakt door het extreme winterweer begin 2010 en een toename van het aantal arbeidsongeschiktheidmeldingen.

Toekomst

ASR Nederland is sinds 3 oktober 2008 100% eigendom van de Staat der Nederlanden. In tegenstelling tot een aantal andere financiële instellingen heeft ASR Nederland geen kapitaalsteun ontvangen. Evenmin zijn garanties of leningen verstrekt. Zoals de overheid vanaf het allereerste moment heeft aangegeven, is het de bedoeling dat ASR Nederland wordt teruggebracht naar de private markt. De wijze waarop en het moment van de privatisering is onderwerp van gesprek.