Utrecht,
21
augustus
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Transitie a.s.r. op koers bij gestegen resultaat

Halfjaarresultaten 2013

​​​Klanten en duurzaamheid

 • ​Hoogste resultaat klanttevredenheidsmeting (Net Promoter Score) sinds 2009.
 • Lancering nieuwe positionering a.s.r. door Blijdorp te helpen met zeer succesvolle Olli-campagne.
 • Klanten nader kennis laten maken met adviseurs via tientallen lokale adviseurscampagnes.
 • Op huidige klantbehoeften toegesneden Vernieuwd Voordeelpakket geïntroduceerd.
 • Steeds meer klanten kiezen voor de WelThuis Hypotheek van a.s.r.
 • Duurzame renovatie a.s.r.-pand in volle gang, eerste resultaten zichtbaar en BREEAM Excellent gecertificeerd.

Nettoresultaat toegenomen met 5% tot € 110 miljoen (eerste halfjaar 2012: € 105 miljoen)

 • ​In het segment Schade worden de lastige economische omstandigheden meer zichtbaar. Het nettoresultaat van het schadebedrijf is afgenomen tot € 6 miljoen (eerste halfjaar 2012: € 42 miljoen), met name door een toename van de combined ratio naar 104,0% (eerste halfjaar 2012: 100,6%, jaareinde 2012: 99,2%).
 • De toename van de combined ratio is voornamelijk veroorzaakt door de langere dan ingeschatte duur van het verblijf van arbeidsongeschikten in de WGA, de oververtegenwoordiging in de categorie volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt en het branchebreed uitblijven van herkeuringen. Exclusief WGA-er (werkhervattingsregeling voor arbeidsgeschikten-eigen risico) zou de combined ratio voor a.s.r. in het eerste halfjaar van 2013 onder de 100% zijn uitgekomen.
 • In het segment Leven is het nettoresultaat toegenomen tot € 165 miljoen (eerste halfjaar 2012: € 122 miljoen), met name door lagere operationele lasten en betere beleggingsresultaten in de eerste helft van dit jaar.

Solvabiliteit onverminderd solide op 283%

 • ​Sinds medio vorig jaar wordt de DNB-solvabiliteit berekend inclusief de Ultimate Forward Rate. Per 30 juni 2013 bedraagt de DNB-solvabiliteit op deze basis 283%. Per jaareinde 2012 bedroeg deze 293%.
 • De DNB-solvabiliteit (exclusief UFR) is toegenomen van 231% per jaareinde 2012 naar 249% per 30 juni 2013.
 • De downgrade van Frankrijk in juli van dit jaar heeft naar schatting een negatieve invloed van circa 20%-punt op de DNB-solvabiliteit. Dit is niet verwerkt in het solvabiliteitscijfer per 30 juni 2013.

Omzet uitgekomen op € 2.345 miljoen, 5% lager dan in het eerste halfjaar van 2012 (€ 2.457 miljoen)

 • De omzet in het segment Schade is, ondanks de aanhoudend lastige marktomstandigheden en de focus op rendementsverbetering, uitgekomen op € 1.410 miljoen en is ongeveer gelijk gebleven met het eerste halfjaar van 2012 (€ 1.430 miljoen).
 • In het segment Leven is een omzet van € 1.013 miljoen gerealiseerd, een daling van 8% (eerste halfjaar 2012: € 1.104 miljoen). In een krimpende Levenmarkt heeft a.s.r. ook de afgelopen periode gekozen voor rendement boven volume, met name bij koopsommen.

Operationele lasten met 3% gedaald naar € 276 miljoen

 • ​De operationele lasten zijn per saldo met 3% gedaald tot € 276 miljoen (eerste halfjaar 2012: € 284 miljoen).
 • a.s.r. blijft werken aan een goede balans tussen efficiencyverbetering, kostenbesparing en investeringen.
 • De kosten-premieratio van het verzekeringsbedrijf is in het eerste halfjaar 2013 uitgekomen op 9,9% (eerste halfjaar 2012: 9,4%).
 • Het aantal fte’s is met 7% gedaald tot 3.812 fte (jaareinde 2012: 4.088 fte).

Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur a.s.r.: ‘De verzekeringsbranche is een bedrijfstak in transitie, gekenmerkt door een krimpende markt en veranderend klantgedrag. a.s.r. anticipeert op die transitie met de aangescherpte positionering zoals die medio 2012 is geformuleerd, vereenvoudiging van haar aanbod en verlaging van de kosten.

Wij sluiten het eerste halfjaar van 2013 af met positieve resultaten. Ondanks de economische tegenwind heeft a.s.r. over het eerste halfjaar een hogere nettowinst en een verdere structurele verlaging van de kosten gerealiseerd. De solvabiliteit is onverminderd sterk gebleven, een belangrijke zekerheid voor onze klanten.

a.s.r. is de verzekeraar die terug gaat naar de basis van verzekeren, namelijk mensen en instanties helpen. Daar praten we niet veel over, dat doen we. Zo vervullen wij een nuttige rol in de Nederlandse maatschappij. In het eerste halfjaar van 2013 hebben we in dit verband een aantal concrete initiatieven ontplooid. Zo heeft a.s.r. de campagne Feyenoord/Blijdorp ontwikkeld. a.s.r. steunde de diergaarde via shirtsponsoring en knuffelolifant Olli. Daarnaast hebben we via lokale campagnes adviseurs een handje kunnen helpen zich te profileren in hun directe omgeving. Maar ook intern staat het helpen centraal. Klanten moeten met hun vragen direct op de juiste plaats terecht komen. Daarvoor hebben we onze contactcenters heringericht. Die moeten zorgen voor ‘in één keer goed’. De laatste resultaten van de zogeheten Net Promoter Score laten de hoogste resultaten zien sinds de eerste meting in 2009. Dat betekent dat steeds meer klanten a.s.r. aanbevelen bij familie, vrienden, collega’s of zakelijke partners. Met deze score neemt a.s.r. de 4e plaats in op de ranglijst van verzekeraars. Wij zijn met deze uitslag op de goede weg, maar zeker nog niet op het gewenste niveau.

Binnen de verschillende productlijnen zien we bij Schade dat ons vernieuwde Voordeelpakket sinds de introductie kan rekenen op waardering van consumenten. Steeds vaker stappen bestaande klanten over naar het nieuwe pakket en melden nieuwe klanten zich aan. Voor ons het bewijs dat het voorziet in een vraag vanuit de markt. De krimpende levenmarkt blijft, met een aanhoudend laag renteniveau, onderwerp van aandacht. De bewuste keuze voor rendement boven omzet heeft in deze markt consequenties voor de verkoopvolumes van a.s.r. In de hypotheekmarkt zien wij dat de WelThuis Hypotheek blijkt te beantwoorden aan de behoefte van klanten aan een transparant en overzichtelijk product. Door een forse toename van het aantal afgesloten hypotheken steeg a.s.r. in het eerste halfjaar van 2013 van een 9e naar een 6e plaats in de Top 10 van Nederlandse hypotheekverstrekkers. Ook op de spaarmarkt biedt a.s.r., onder andere met een internetspaarrekening, producten die tegemoet komen aan de wensen van klanten.

De verzekeringsbranche is in transitie en a.s.r. is in transitie. a.s.r. wil een andere verzekeraar zijn. Een verzekeraar waar de klant écht voorop staat. Een verzekeraar die duurzaam omgaat met klanten, maatschappij, milieu, medewerkers en met de premies die klanten ons toevertrouwen. Zo verlagen wij met de duurzame renovatie van ons kantoor aan de Archimedeslaan in Utrecht de huisvestingskosten aanzienlijk en worden de contouren van het nieuwe a.s.r. ook fysiek zichtbaar.'