Utrecht,
24
augustus
2016
|
07:12
Europe/Amsterdam

Strategie ‘waarde boven volume’ zorgt voor solide resultaten in eerste halfjaar 2016

Financiële resultaten verbeterd door sterke operationele performance

 • Het operationeel resultaat is met 4,3% gestegen naar € 292 miljoen (H1 2015: € 280 miljoen), dankzij aanhoudend sterke verzekeringstechnische resultaten en de bijdrage van overgenomen activiteiten sinds medio 2015.
 • De combined ratio bedraagt inclusief hagel- en waterschadeclaims 96,4%, beter dan de doelstelling van 97,0%. Exclusief de hagel- en waterschadeclaims komt de combined ratio uit op 94,2%.
 • Het nettoresultaat is met 3,9% gedaald naar € 382 miljoen (H1 2015: € 397 miljoen), met name door hogere capital gains in H1 2015.
 • Het operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 14,5%, hoger dan de middellangetermijndoelstelling van circa 12%.

Kapitaalspositie versterkt door hoger operationeel resultaat en beleggingsresultaat

 • De Solvency II ratio (standaard model) is per 30 juni gestegen naar 191%[1] (doelstelling: >160%). Per 1 januari 2016 (‘day one’) bedraagt de Solvency II ratio 180%[2]. De Solvency II ratio (‘midpoint estimate’) werd per ultimo 2015 geraamd op 185%.
 • De autonome kapitaalgeneratie per 30 juni 2016 bedraagt € 159 miljoen, d.w.z. 4,7% van het vereist vermogen (‘day one’).
 • De solvabiliteit van alle bedrijfsonderdelen ligt boven de vastgestelde norm. De dividenduitkeringen aan de holding liggen op schema; naar verwachting wordt de liquiditeitsambitie (van circa € 350 miljoen) per ultimo boekjaar bereikt. Per 30 juni 2016 bedragen de liquide middelen van de holding € 181 miljoen.
 • De financial leverage bedraagt 26,6% (doelstelling: <30%).

Stijging van omzet en kostenbasis in H1 2016 door overnames

 • Bruto geschreven premies zijn toegenomen met 7,7% tot € 2.667 miljoen (H1 2015: € 2.476 miljoen).
 • De omzet in het segment Schade is licht toegenomen naar € 1.396 miljoen (H1 2015: € 1.375 miljoen) dankzij stijgende omzet bij P&C en AOV.
 • De omzet in het segment Leven is gestegen met 14,3% tot € 1.338 miljoen door overnames en grote nieuwe contracten (H1 2015: € 1.171 miljoen).
 • De operationele lasten zijn met € 15 miljoen gestegen tot € 283 miljoen (H1 2015: € 268 miljoen) als gevolg van de overnames. De kostenbesparingen liggen op schema ten opzichte van de middellangetermijndoelstelling.

Uitvoering strategie op koers; verkoop van activiteiten en selectieve overnames gericht op kernactiviteiten: verzekeringen en vermogensbeheer

 • De beursintroductie van a.s.r. op Euronext Amsterdam op 10 juni was succesvol.
 • De overname van BNG Vermogensbeheer is afgerond en de activiteiten worden nu verricht onder de naam ASR Vermogensbeheer (AVB). Met deze overname heeft a.s.r. meer kennis en ervaring van vermogensbeheer voor derden in huis gehaald en is voor € 5 miljard aan beheerd vermogen aan de portefeuille toegevoegd.
 • Met de overnames van SuperGarant en Corins (bekendgemaakt in juli 2016) heeft a.s.r. haar distributiepositie en marktpositie in de zakelijke schademarkt verder versterkt.
 • SOS International en a.s.r. Vastgoed Ontwikkeling zijn verkocht.
 • De Net Promoter Score (NPS) is in de eerste helft van 2016 verder verbeterd van -13 naar +1.

[1] De per ultimo 2015 gepubliceerde Solvency II ratio is berekend na aftrek van de voorgenomen dividenduitkering over het hele jaar 2015; de Solvency II ratio per 30 juni 2016 is een brutobedrag.

[2] Het beschikbaar vermogen (op de eerste dag) bedraagt € 6.076 miljoen en het vereist vermogen bedraagt € 3.374 miljoen.

Jos Baeten, bestuursvoorzitter a.s.r.: ‘Ik ben blij dat a.s.r. in de eerste helft van 2016 sterke resultaten heeft geboekt, vooral omdat dit de eerste keer is dat wij cijfers publiceren na de geslaagde beursgang en onze notering op 10 juni jl. Onze financiële resultaten, sterke solvabiliteit en autonome kapitaalgeneratie laten zien dat a.s.r. er goed voor staat. Wij stellen het vertrouwen dat onze bestaande en nieuwe aandeelhouders rond de beursgang in ons hebben gesteld zeer op prijs. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met hen.

Het operationeel resultaat is verbeterd door een sterke bedrijfsvoering. Ons verzekeringstechnisch vakmanschap en onze beleggingsresultaten vormden een sterke basis voor kapitaalgeneratie in de eerste helft van dit jaar. Wij zijn in staat gebleken om hoge schadeclaims voor hagel- en waterschade op te vangen, en tegelijkertijd de doelstelling voor de combined ratio te handhaven. Met 191% is onze solvabiliteit op basis van het standaard model sterk te noemen. Daarmee zijn wij in staat om te blijven ondernemen en voor winstgevende groei te zorgen.

Wij blijven in ons dagelijks handelen, nu en in de toekomst, volledig gericht op wat onze klanten van ons verlangen. De recente beursgang heeft geen effect op onze klantgerichtheid. Onze klanten geven ons steeds hogere scores in klanttevredenheidsonderzoeken en onze Net Promoter Score is inmiddels positief.

Ik ben ervan overtuigd dat wij, met onze mix van activiteiten, financiële discipline, verzekeringstechnische kennis en sturing op waarde in plaats van volume, een uitstekende positie hebben om te kunnen profiteren van kansen die zich voordoen in een lastige en concurrerende markt. We liggen op koers om aan onze doelstellingen voor de middellange termijn te voldoen.’

Kerncijfers a.s.r. (bedragen x € miljoen, tenzij per aandeel of als percentage)

H1 2016

H1 2015

Delta

Operationeel resultaat

292

280

4,3%

Operationeel rendement op eigen vermogen

14,5%

15,4%

-0,9%-p

Nettoresultaat

382

397

-3,9%

Rendement op eigen vermogen

21,0%

23,7%

-2,7%-p

Bruto geschreven premies

2.667

2.476

7,7%

Operationele lasten

283

268

5,6%

Combined ratio, segment Schade

96,4%

92,5%

3,9%-p

Nieuwe productie segment Leven (APE)

81

18

>300%

 

 

 

30 juni 2016

31 dec. 2015

Delta

Totaal eigen vermogen

4.064

4.275

-4,9%

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

3.380

3.590

-5,8%

Solvency II ratio (standaard model)

191%

c. 185%

6.0%-p

Financial leverage

26,6%

25,0%

1.6%-p

Aantal FTE’s (intern)

3.438

3.650

-5,8%

 

 

 

 

 

H1 2016

H1 2015

Delta

Operationeel resultaat per aandeel

1,94

1,87

4,1%

Gewone winst per aandeel (op IFRS basis)

2,54

2,67

-4,5%

Nadere toelichting

 • Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering bijvoorbeeld als gevolg van stelselwijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhoudergerelateerde kosten.
 • Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling.
 • De Solvency II ratio wordt berekend op grond van het standaard model.
 • De winst per aandeel is gebaseerd op 150 miljoen geplaatste en uitstaande gewone aandelen.
 • Exclusief werknemers die in de eerste helft van 2016 meegekomen zijn met overnames of a.s.r. verlaten hebben als gevolg van de verkoop van activiteiten bedraagt het aantal FTE’s per 30 juni 2016 3.430; dit betekent een daling van 2% ten opzichte van de het eind van vorig jaar (3.489 FTE’s).