Utrecht,
20
augustus
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Halfjaarresultaten 2014

Samenvatting

Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op koers voor de komende privatisering. Het netto resultaat nam toe tot € 161 miljoen, met name door een verbetering van het verzekeringstechnische resultaat. De operationele lasten zijn met 3% gedaald. In het segment Schade is de combined ratio verbeterd naar 93,7%. In het segment Leven is het netto resultaat nagenoeg gelijk gebleven. De DNB-solvabiliteit is ten opzichte van jaareinde 2013 met 16%-punt gestegen naar 284%.

a.s.r. investeert in productinnovatie en duurzame bedrijfsvoering

 • Een voorbeeld van een succesvolle productvernieuwing is het Vernieuwde Voordeelpakket voor particuliere schadeverzekeringen. Zowel adviseurs als klanten ervaren in toenemende mate de voordelen hiervan.
 • In zakelijke schadeverzekeringen wordt actief met adviseurs samengewerkt op het gebied van preventie en schadelastbeheersing, waardoor de premies voor klanten aantrekkelijk kunnen blijven.
 • Intensivering van preventie- en re-integratiebeleid bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen helpt zowel werkgevers als werknemers. Mensen zijn sneller aan het werk en de schadelast wordt beter beheerst, met uiteindelijk (onder andere premie-) voordeel voor de klant.
 • Het eind vorig jaar geïntroduceerde Werknemers Pensioen kende een succesvolle start. Belangrijke kenmerken van dit pensioenproduct zijn ‘eenvoud met lage kosten’, ‘volledig digitaal’ en keuzevrijheid voor de werknemer.
 • De WelThuis hypotheek is aangepast. De rente die de klant betaalt daalt naarmate er meer wordt afgelost.
 • De Ditzo-campagne ‘Kijk kanker de wereld uit’ oogst alom waardering en is beloond met meerdere prijzen (Esprix Awards, Online Video Award 2014 en SAN Accent).
 • Doorgaan.nl, het crowdfundingplatform voor ondernemers van De Amersfoortse, kende een succesvolle start. Verschillende jonge ondernemers zijn inmiddels geholpen met de financiering van hun bedrijfsactiviteiten.
 • a.s.r. is volgens de Consumentenbond de beste klachtenbehandelaar van alle banken en verzekeraars.
 • De Eerlijke Verzekeringswijzer geeft aan dat a.s.r. de meest duurzame belegger onder verzekeraars is.
 • De renovatie van het a.s.r. kantoor is in volle gang. Het eerste deel is inmiddels opgeleverd. Een belangrijke stap op weg naar een kostenefficiënt kantoor dat voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen.

Netto resultaat toegenomen tot € 161 miljoen

 • Het netto resultaat is in 2014 ten opzichte van het eerste halfjaar 2013 met 46% toegenomen van € 110 miljoen naar € 161 miljoen. Als het resultaat 2013 wordt gecorrigeerd voor de extra last van € 39 miljoen voor WGA-ER, is de toename 8%.
 • Het netto resultaat in het segment Schade is sterk verbeterd tot € 90 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 6 miljoen; exclusief extra last WGA-ER: € 45 miljoen). De combined ratio in het Schadebedrijf is sterk verbeterd naar 93,7%. Verbeterde schadepreventie en -afhandeling en lagere kosten leverden hieraan de belangrijkste bijdrage. De schadeactiviteiten van a.s.r. kennen over de volle breedte een combined ratio van ruim onder de 100%.
 • In het segment Leven is het netto resultaat nagenoeg gelijk gebleven op € 164 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 165 miljoen).
 • Het netto resultaat in het segment Overig is gedaald naar € -93 miljoen (eerste halfjaar 2013: € -61 miljoen), onder andere door additionele kosten in verband met de voorbereidingen voor de privatisering, enkele voorzieningen en door investeringen in nieuwe initiatieven.

Operationele lasten wederom verminderd: met 3% naar € 267 miljoen

 • In het eerste halfjaar van 2014 zijn de operationele lasten gedaald naar € 267 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 276 miljoen). De daling wordt onder meer veroorzaakt door een afname van 5% van het aantal interne medewerkers naar 3.630 fte per 30 juni 2014 (30 juni 2013: 3.812 fte).

DNB-solvabiliteit onverminderd sterk op 284% (31 december 2013: 268%)

 • De DNB-solvabiliteit is in het eerste halfjaar van 2014 toegenomen met 16%-punt naar 284%, met name door de ontwikkeling van de rentecurve.

Omzet segment Schade stabiel, omzet segment Leven daalt in lijn met de markt

 • In het segment Schade is de omzet nagenoeg stabiel gebleven op € 1.415 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 1.410 miljoen), onder andere door de groei bij arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekeringen.
 • In het segment Leven is de omzet gedaald met 10% naar € 916 miljoen (eerste halfjaar 2013: € 1.013 miljoen), in lijn met marktontwikkelingen en de keuze voor waardecreatie boven volume. De omzet van koopsommen (€ 131 miljoen) en die van periodiek geschreven premies (€ 785 miljoen) zijn in vrijwel gelijke mate gedaald.

Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur a.s.r.: ‘We kiezen er nadrukkelijk voor om het belang van onze klanten voorop te stellen. Ik ben daarom tevreden met wat we het afgelopen halfjaar bereikt hebben met onze initiatieven voor klanten en bedrijven, met nieuwe en eenvoudige producten en met het helpen van ondernemers. Zo blijkt op het gebied van particuliere schadeverzekeringen ons vernieuwde Voordeelpakket duidelijk in een behoefte te voorzien. Net als ons nieuwe Werknemers Pensioen, waar bedrijven in toenemende mate belangstelling voor hebben. Ook zijn de eerste zeven projecten van startende ondernemers, die samen met De Amersfoortse op zoek zijn gegaan naar mede-investeerders, succesvol. Er is veel animo om via het crowdfundingplatform doorgaan.nl deze initiatieven daadwerkelijk te kunnen laten starten. Dat we midden in de samenleving staan wordt eveneens treffend geïllustreerd door ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Iets waar we in onafhankelijke onderzoeken waardering voor krijgen en top-3 plaatsen mee behalen.

En terwijl we onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen, gaan onze voorbereidingen om terug te keren naar privaat eigendom onverminderd voort. Onze financiële resultaten over het eerste halfjaar geven ons veel vertrouwen in een succesvolle terugkeer. De nettowinst en de rentabiliteit zijn gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013, onze kosten zijn wederom verder verlaagd en onze DNB-solvabiliteit is nog steeds onverminderd sterk. Daarnaast zien we investeringen in schadepreventie en -afhandeling hun vruchten afwerpen in de vorm van een sterk gestegen resultaat van ons schadebedrijf in combinatie met een aanzienlijk verbeterde combined ratio.

In het verlengde van de gelegenheid die de minister van Financiën en de Tweede Kamer ons bieden, onderzoeken wij serieus of een samengaan met de verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL tot de mogelijkheden behoort. Allereerst concentreren wij ons daarbij op het vinden van potentiële investeerders, die als mogelijke minderheidsaandeelhouder in a.s.r. een dergelijke overname financieel mogelijk kunnen maken. Daarbij wegen wij de belangen van onze huidige en toekomstige klanten zeer zorgvuldig. Om mede op basis daarvan te bepalen of wij daadwerkelijk een bod willen uitbrengen. Dat zullen we niet tegen elke prijs doen. Want ook in haar huidige vorm is a.s.r. voldoende sterk voor een zelfstandige private toekomst.’

Kerncijfers a.s.r. (€ miljoen)

H1 2014

H1 2013

Netto resultaat

161

110 1

Rendement op eigen vermogen

12,3% 2

8,8%

Bruto geschreven premies

2.250

2.345

Operationele lasten

-267

-276

Lasten reorganisatievoorziening

-15

-6

Combined ratio segment Schade

93,7%

104,0% 3

Nieuwe productie segment Leven (APE)

28

19

 

 

 

 

30 juni 2014

31 december 2013

Totaal eigen vermogen (inclusief herwaardering vastgoed)

3.482 4

3.799

DNB-solvabiliteit

284%

268%

Totaal aantal interne fte

3.630

3.789

1 Inclusief extra last voor WGA-ER van € 39 miljoen.

2 Het toenemen van het rendement op het eigen vermogen wordt verklaard door zowel de sterke stijging van het netto resultaat als de daling van het eigen vermogen op IFRS grondslagen.

3 De combined ratio komt in het eerste halfjaar van 2013 uit op 99,3% indien voor de extra WGA-ER last wordt gecorrigeerd.

4 De daling van het eigen vermogen op IFRS grondslagen wordt voornamelijk verklaard door de uitkering van dividend aan aandeelhouders en de waardering van de eigen pensioenverplichting conform IAS19.

Toelichting bij kerncijfers a.s.r.

 • Het netto resultaat is het resultaat toewijsbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten.
 • Het rendement op het eigen vermogen wordt berekend door het netto resultaat toewijsbaar aan aandeelhouders te delen door het gemiddeld totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders op IFRS basis.
 • De ongerealiseerde herwaardering van het vastgoed in het totaal eigen vermogen bedraagt per 30 juni 2014 € 782 miljoen en per 31 december 2013 € 784 miljoen.