Utrecht,
21
februari
2018
|
06:57
Europe/Amsterdam

Sterke resultaten 2017 overtreffen doelstellingen

Samenvatting

Het nettoresultaat van a.s.r. over heel 2017 neemt met 37,5% toe en komt uit op € 906 miljoen. Alle business-segmenten hebben aan dit resultaat bijgedragen.

Foto+pand

Operationeel resultaat sterk gestegen

 • Operationeel resultaat stijgt met 17,2% tot € 729 miljoen (2016: € 622 miljoen[1]), alle business segmenten dragen bij aan de stijging. In Q4 is het operationeel resultaat met € 179 miljoen nagenoeg gelijk aan vorig jaar (Q4 2016: € 177 miljoen).
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 15,6% over 2017, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
 • Combined ratio bedraagt 95,1%, een verbetering van 0,5%-punt (2016: 95,6%). In het segment Schade stijgt het operationeel resultaat met 26,5% tot € 172 miljoen, vooral als gevolg van de uitzonderlijk lage schadelast in H1 2017.
 • Operationeel resultaat in het segment Leven stijgt met 13,2% tot € 633 miljoen, met name door hogere beleggingsopbrengsten.
 • Netto resultaat neemt toe met 37,5% tot € 906 miljoen (2016: € 659 miljoen), door hoger operationeel resultaat en hogere gerealiseerde beleggingsresultaten.

Forse stijging dividend door hoger operationeel resultaat; introductie interim-dividend in 2018

 • Dividendvoorstel van € 229,7 miljoen, uitgaande van een pay-out ratio van 45%, conform dividendbeleid.
 • Dividend per aandeel € 1,63, een toename van 28,3% (2016: € 1,27)[2].
 • Introductie van interim-dividend in 2018, binnen kaders van het dividendbeleid, vastgesteld op 40% van het totale dividend over het voorgaande jaar (op basis van voorgesteld dividend over 2017: € 0,65 per aandeel).

Robuuste balans en blijvend sterke Solvency II ratio

 • Solvency II ratio[3] (standaardformule) per 31 december 2017 bedraagt 203% voor, en 196% na voorgesteld dividend.
 • Organische kapitaalcreatie € 377 miljoen; gelijk aan 11,0% van het vereiste Solvency II-kapitaal.
 • Solvency II-kapitaalspositie zeer robuust; 84,7% bestaat uit Tier 1-kapitaal, ‘headroom’ van in totaal meer dan € 1,5 miljard over alle tiering categorieën.
 • Liquiditeitspositie van de holding bedraagt € 463 miljoen, ruim boven doelstelling (€ 350 miljoen). Financial leverage op goed niveau (25,3%).
 • Privatisering a.s.r. succesvol afgerond in september; in 2017 heeft a.s.r. 9 miljoen eigen aandelen ingekocht (€ 255 miljoen).

Solide operationele resultaten met stijging omzet Schade en nieuwe vermogensbeheermandaten

 • Bruto geschreven premies in segment Schade gestegen met 6,0% tot € 2.579 miljoen, gedreven door groei van het aantal nieuwe klanten en premieverhogingen op de bestaande portefeuille. Het segment Leven daalt van € 2.013 miljoen naar € 1.453 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door het eenmalige effect van twee overgenomen portefeuilles in 2016.
 • Het segment Bank en Asset Management heeft voor € 1,8 miljard aan nieuwe externe mandaten (inclusief gecommitteerde inleg) verworven.

Uitvoering van strategie op koers met selectieve overnames

 • Focus op klanten leidt tot verdere stijging van de Net Promoter Score (NPS), van +36 naar +40.
 • In 2017 aangekondigde overname van Generali Nederland is op 5 februari 2018 afgerond.
 • In december 2017 is de overname van First Investments afgerond.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘2017 was voor a.s.r. een goed jaar. Wij zijn blij met de succesvolle afronding van de privatisering en de mooie resultaten, zoals de stijging van het operationeel resultaat, een robuuste solvabiliteit en een voorgesteld dividend van € 229,7 miljoen. Discipline in de uitvoering van onze strategie heeft ertoe geleid dat we al onze financiële doelstellingen voor de middellange termijn in 2017 hebben overtroffen.

De vorderingen op onze niet-financiële doelstellingen stemmen ook tot tevredenheid. We hebben ons ook in 2017 ingezet om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dat zien we bevestigd in de waardering die wij hiervoor ontvangen. De Net Promoter Score van klanten steeg afgelopen jaar van +36 naar +40 en bij intermediairs van +50 naar +57. De waardering uit zich ook in een toename van ruim 32% van het aantal verkochte Vernieuwd Voordeel Pakketten en in de 48% groei van premieomzet voor het WerknemersPensioen. Naast de waardering is ook de naamsbekendheid van a.s.r. onder Nederlanders het afgelopen jaar toegenomen en wordt a.s.r. steeds meer herkend als een maatschappelijk betrokken verzekeraar. Dit zijn resultaten waar wij trots op zijn.

In het schadebedrijf vertaalt ons vakmanschap zich in een 6,0% hogere premieomzet, terwijl we er tegelijkertijd in zijn geslaagd om onze kostenbasis met € 3 miljoen te laten dalen. Het vakmanschap uit zich ook in onze kracht om succesvolle migraties en conversies uit te voeren. Zo is in het segment Leven de integratie van de uitvaartportefeuille van NIVO in 2017 afgerond en hebben we bij Leven Individueel een aantal grote en complexe migraties succesvol afgerond. Omdat wij met onze strategie focussen op ‘waarde boven volume’, zijn wij niet over de hele linie meegegaan in de neerwaartse prijsstelling in de BeZaVa-markt, waardoor de gerealiseerde omzet in Collectief AOV minder is dan verwacht.

Om versnelling te geven aan de digitale transformatie is afgelopen jaar een aparte afdeling opgericht. Hierbij ligt de focus om in te spelen op de behoefte van klanten om steeds meer digitaal te communiceren. Met robotisering worden simpele processen verder geautomatiseerd waardoor medewerkers meer tijd krijgen voor meer complexe klantvragen. Tevens richt de afdeling zich op het beoordelen van nieuwe (insurtech) initiatieven en worden eigen initiatieven uitgetest en gebouwd.

Winstgevende groei en het dienen van maatschappelijk nut gaan volgens ons goed samen. Dat laten we zien met de vele initiatieven die wij nemen, zoals recentelijk de oprichting van een joint-venture voor een voorspoedige re-integratie van kankerpatiënten en het in juli 2017 opgezette nieuw credit ESG fonds waarin externe beleggers kunnen participeren. Recent hebben wij bekendgemaakt dat we samen met Triodos Bank de komende vier jaar voor € 600 miljoen aan financieringen zullen verstrekken aan duurzame ondernemingen.

Het segment Distributie en Services is in 2017 commercieel succesvol geweest met onder andere hogere provisie- en commissiebaten. Ook het segment Bank en Asset Management laat een commerciële verbetering zien met een stijging van fee-inkomsten.

Onze Solvency II ratio is, op basis van de standaardformule en rekening houdend met het dividendvoorstel, met 196% robuust. De kwaliteit van de solvabiliteit is hoog met een Solvency II ratio op basis van alleen Tier 1-kapitaal van 166%. Met de uitgifte van een Restricted Tier 1-obligatie is de financiële flexibiliteit van a.s.r. verder toegenomen.

Door de sterke stijging van het operationeel resultaat kunnen we een hoger dividend uitkeren. Op grond van de resultaten in 2017 stellen wij een contant dividend voor van € 229,7 miljoen. Dit is € 1,63 per aandeel, een stijging van ruim 28% ten opzichte van vorig jaar. Vanaf dit jaar zullen wij ook voorstellen interim-dividend uit te keren, dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar (€ 0,65). Wij streven daarbij naar een stabiel groeiend dividend per aandeel op lange termijn.

Na de closing begin februari zijn klanten van Generali Nederland welkom geheten bij a.s.r. en is de aansturing van Generali Nederland in lijn gebracht met de governance van de overige a.s.r. bedrijfsonderdelen. Momenteel worden de migratieplannen om de Generali klanten naar de a.s.r. omgeving over te brengen verder uitgewerkt. Per 1 juni aanstaande zullen de nieuwe collega’s verhuizen naar Utrecht.

In september 2017 heeft NLFI, namens de Nederlandse Staat, het resterende belang in a.s.r. verkocht. Vanaf de beursgang in juni 2016 is a.s.r. in een periode van 15 maanden daarmee volledig teruggebracht naar de beurs. Terugkijkend op het proces van nationalisatie tot volledige privatisering zijn we trots op de wijze waarop dit is verlopen.

Dit is een prestatie die zeker niet zonder de inzet van onze medewerkers gerealiseerd had kunnen worden. Wij zijn hen dan ook erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij aan dit proces hebben geleverd. Wij stimuleren onze medewerkers om hun eigen regie over hun loopbaan te bepalen en daarbij duurzaam inzetbaar te blijven. Daarom is a.s.r. begin 2018 samen met de vakorganisaties voor alle medewerkers een eigen CAO overeengekomen, waarin dit een uitgangspunt is.

Ook in 2018 blijven wij ons inzetten voor lange termijn waardecreatie voor onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. De acquisitie van Generali Nederland zal hieraan, hoewel in 2018 nog bescheiden, een bijdrage leveren. Om de lange termijn in onze bedrijfsvoering verder te benadrukken hebben wij besloten vanaf dit jaar onze financiële resultaten niet meer per kwartaal, maar ieder half jaar te presenteren. De eerstvolgende update is op 29 augustus 2018. Op 10 oktober 2018 zullen wij onze eerste Capital Markets Day organiseren. Dit is het podium om onze strategie nader toe te lichten en vernieuwde financiële doelstellingen voor de middellange termijn te presenteren.’

Kerncijfers

(€ miljoen, tenzij per aandeel of als percentage)

2017

2016

restated

Mutatie (%)

Operationeel resultaat

729

622

17,2%

Operationeel rendement op eigen vermogen

15,6%

14,6%

1,0%-p

Nettoresultaat (op IFRS basis)

906

659

37,5%

Rendement op eigen vermogen

21,2%

17,0%

4,2%-p

Bruto geschreven premies

3.920

4.328

-9,4%

Operationele lasten

-584

-569

2,6%

Combined ratio (segment Schade)

95,1%

95,6%

-0,5%-p

Nieuwe productie (segment Leven (APE))

89

152

-41,4%

 

 

 

 

 

31 dec. 2017

31 dec. 2016

Mutatie (%)

Totaal eigen vermogen

5.432

4.471

21,5%

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

4.432

3.780

17,2%

Solvency II ratio (standaard formule) na dividend

196%

189%

7%-p

Financial leverage

25,3%

25,2%

0,1%-p

Kaspositie holding

463

354

30,8%

Aantal fte’s (intern)

3.493

3.461

0,9%

 

 

 

 

 

2017

2016

restated

Mutatie (%)

Operationeel resultaat per aandeel

3,53

2,88

22,6%

Dividend per aandeel

1,63

1,27

28,3%

Aantal geplaatste en uitstaande aandelen per ultimo jaareinde (mln)

141,0

150,0

-

Gewogen gemiddeld aantal geplaatste en uitstaande aandelen (mln)

144,6

150,0

-

Nadere toelichting op de tabel

 1. De IFRS cijfers over 2016 zijn aangepast aan een herclassificatie van vastgoedontwikkeling van ‘discontinued’ naar ‘continuing operations’. Het operationeel resultaat is daarnaast herberekend voor de verwerking van de eigen pensioenregeling.
 2. Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld het gevolg zijn van stelselwijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
 3. Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedrijfsactiviteiten in ‘run-off’).
 4. Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.
 5. De gewone winst per aandeel is gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal geplaatste en uitstaande gewone aandelen.

Voetnoten

[1] Aanpassing operationeel resultaat 2016 voornamelijk voor een aanpassing in de verwerking van de eigen pensioenregeling.

[2] Voorgesteld dividend over 2017 op basis van 141 miljoen aandelen. Dividend over 2016 op basis van 147 miljoen aandelen.

[3] Exclusief a.s.r. bank. Inclusief a.s.r. bank bedraagt de Solvency II ratio 195% na dividend.