Utrecht,
18
februari
2016
|
06:56
Europe/Amsterdam

Sterk resultaat voor a.s.r. in 2015

Samenvatting

a.s.r. presenteert opnieuw goede resultaten. In 2015 is het operationeel resultaat toegenomen tot € 521 miljoen (+25%). De Solvency II ratio (op basis van het standaard model) is solide (‘midpoint estimate’ van 185% na dividendvoorstel). In het segment Schade is de combined ratio met 95,0% sterk gebleven. Acquisities in 2015 hebben de strategische marktpositie van a.s.r. verder versterkt. a.s.r. heeft de intentie om over 2015 € 170 miljoen aan dividend uit te keren aan haar aandeelhouder, een stijging van 22%.

img_8889.jpg

Klant staat centraal

 • a.s.r. behaalde de maximale score bij het letselschadekeurmerk voor de wijze waarop letselschades worden afgehandeld.
 • Om klanten te helpen bij hun financiële levensvragen, introduceerde a.s.r. de website websitevanjeleven.nl.
 • a.s.r. is klaar om het APF, Het nederlandse pensioenfonds, te lanceren. Een moderne manier van pensioenopbouw.
 • Klanten van De Amersfoortse kunnen voortaan kiezen voor de Doorgaanverzekering, waarbij de mogelijkheid bestaat om een ziektekostenverzekering te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Ditzo is voor de derde keer beloond met de Customer Centric DNA Award, een award voor het bedrijf dat er het beste in slaagt de klant centraal te stellen.
 • a.s.r. heeft met de merken Ditzo en De Amersfoortse haar positie in de ziektekostenmarkt begin 2016 versterkt met circa 22.000 nieuwe klanten.
 • a.s.r heeft haar expertise als vermogensbeheerder ook toegankelijk gemaakt voor derden, mede door de overname van BNG Vermogensbeheer.
 • Voor het duurzame investeringsbeleid behaalde a.s.r. in 2015 de hoogste score van de markt in de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Operationeel resultaat is met 25% gestegen naar € 521 miljoen (2014: € 417 miljoen). Netto resultaat sterk gestegen tot € 601 miljoen (2014: € 423 miljoen).

 • Het operationeel resultaat (voor belastingen) dat inzicht geeft in de onderliggende financiële prestatie, is met 25% toegenomen naar € 521 miljoen. Het operationeel rendement op het eigen vermogen steeg van 11,7% naar 13,9%. Het operationeel resultaat is zowel in de segmenten Schade en Leven als in de niet-verzekeringsactiviteiten toegenomen.
 • Het netto resultaat is toegenomen met 42% naar € 601 miljoen door een hoger operationeel resultaat, hogere eenmalige beleggingsopbrengsten op aandelen en een positieve herwaardering van de vastgoedportefeuille.
 • De operationele lasten bedragen € 575 miljoen. Dit is een verhoging van 10% ten opzichte van 2014 (€ 524 miljoen). Dat komt met name door uitbreiding van activiteiten in het distributiekanaal (overname Van Kampen Groep en Dutch ID), de overnames van pensioenverzekeraar De Eendragt en uitvaartverzekeraar AXENT en door incidentele lasten.
 • De combined ratio is in het segment Schade met 95,0% vrijwel gelijk aan 2014 (94,8%).

Omzet gestegen met 8% tot € 4.092 miljoen: gelijk in segment Schade, toename in segment Leven

 • In het segment Schade is de omzet met € 2.350 miljoen nagenoeg gelijk gebleven (2014: € 2.359 miljoen).
 • In het segment Leven is de omzet toegenomen tot € 1.828 miljoen (2014: € 1.543 miljoen) met name door een buy-out van een pensioenfonds en de strategische acquisities van De Eendragt en AXENT.

Solvabiliteit sterk. Solvency II ratio 185% (midpoint estimate) na dividend (31 december 2014: circa 170%)

 • De Solvency II ratio ‘midpoint estimate’ per 31 december 2015 is 185% na aftrek van het dividendvoorstel van € 170 miljoen en is gebaseerd op het standaard model (2014: circa 170%). a.s.r.’s ‘midpoint estimate’ van Solvency II ratio voor aftrek van het dividendvoorstel is 190%. a.s.r. hanteert met betrekking tot de ‘midpoint estimate’ een bandbreedte van +10%-punt en -10%-punt. Deze bandbreedte weerspiegelt zowel positieve als negatieve factoren waarvan de definitieve invloed nog zal worden vastgesteld indachtig de interpretatie van de Solvency II ‘delegated acts’.
 • De DNB Solvency I ratio is in 2015 verder toegenomen tot 305% (31 december 2014: 285%).
 • De double leverage is in 2015 verbeterd tot 102% (31 december 2014: 121%).

Jos Baeten, bestuursvoorzitter a.s.r.: ‘Ik ben er trots op dat a.s.r. wederom goede resultaten heeft gerealiseerd. Het netto resultaat is met € 178 miljoen gestegen naar € 601 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het operationeel resultaat met € 104 miljoen naar € 521 miljoen en gunstige beleggingsopbrengsten. We hebben een sterke balans en een robuuste en bovengemiddelde solvabiliteit.

In het segment Schade kijken wij terug op een goed jaar. Het operationeel resultaat nam met € 14 miljoen toe tot € 169 miljoen. De combined ratio bleef in 2015 met 95,0% vrijwel gelijk t.o.v. 2014 (94,8%). Bij AOV verbeterde de combined ratio onder meer door ons actieve claimmanagement in zowel het individuele als het collectieve bedrijf. Ook bij P&C bleef de combined ratio ruim onder de 100%, ondanks de schade veroorzaakt door zomerstormen. Een illustratie van ons verzekeringstechnisch vakmanschap.

Het operationeel resultaat van het segment Leven steeg met € 85 miljoen tot € 434 miljoen. In de pensioenmarkt kiest a.s.r. nadrukkelijk voor waarde boven volume, waardoor enkele grootzakelijke contracten niet zijn verlengd. De bruto geschreven premies over 2015 namen bij Individueel Leven met 10% af, in lijn met de markt. In de uitvaartmarkt namen de bruto geschreven premies van a.s.r. met € 20 miljoen toe. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de overname van AXENT in 2015. a.s.r. is op basis van het aantal klanten marktleider in uitvaartverzekeringen.

Onze producten en diensten hebben ook in 2015 kunnen rekenen op waardering van onze klanten. Het aantal afgesloten polissen van het Vernieuwde Voordeel Pakket van a.s.r. Schade nam ook in de tweede helft van afgelopen jaar toe. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kon ook in 2015 op enthousiasme van de markt rekenen.

a.s.r. heeft zich in 2015 versterkt met pensioenverzekeraar De Eendragt, uitvaartverzekeraar AXENT en de twee serviceproviders in intermediaire distributie, Van Kampen Groep en Dutch ID. Eind 2015 heeft a.s.r. overeenstemming bereikt over de overdracht van de uitvaartverzekeringenportefeuille van NIVO naar a.s.r.

Begin 2016 hebben we de overname van BNG Vermogensbeheer aangekondigd. Hiermee versterkt a.s.r. haar ambitie als fiduciair vermogensbeheerder. Door een focus op de kernactiviteiten hebben wij recent hulporganisatie SOS International verkocht.

Bij dit alles kunnen we constateren dat onze strategie om een maatschappelijk gewenste verzekeraar te zijn die solide, klantgericht, kostenefficiënt en vakkundig is, in 2015 verder gestalte heeft gekregen. We zien dat klanten een meetbare hogere klanttevredenheid tonen door een betere NPS en dat adviseurs a.s.r. vaker aanbevelen. Dat wordt onderstreept door Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, die a.s.r. in haar jaarlijkse prestatieonderzoek twee maal nomineerde met De Amersfoorste in de categorieën zakelijk inkomen en zakelijk pensioen. Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd om onze klanten en adviseurs steeds beter van dienst te zijn. Ik ben trots op het vakmanschap waarmee dit gebeurt en op het enthousiasme en de betrokkenheid van onze mensen.’

Kerncijfers a.s.r. (€ miljoen)

2015

2014

restated

Operationeel resultaat (voor belasting)

521

417

Netto resultaat

601

423

Operationeel rendement op eigen vermogen

13,9%

11,7%

Rendement op eigen vermogen

17,2%

11,0%

Bruto geschreven premies

4.092

3.787

Operationele lasten

575

524

Waarvan uit reguliere bedrijfsvoering

538

485

Bijzondere lasten

37

39

Combined ratio segment Schade

95,0%

94,8%

Nieuwe productie segment Leven (APE)

92

140

 

 

31 december 2015

31 december 2014

Totaal eigen vermogen

4.259

3.709

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

3.573

3.028

Solvency II ratio (standaard model) – na dividend midpoint est.

ca. 185%

ca. 170%

Solvency II ratio (standaard model) – voor dividend midpoint est.

ca. 190%

ca. 175%

DNB Solvency I ratio

305%

285%

Aantal interne fte

3.650

3.514

Toelichting

 • Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering bijvoorbeeld als gevolg van boekhoudkundige wijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
 • a.s.r. heeft een stelselwijziging doorgevoerd. Per 1 januari 2015 zijn vastgoedbeleggingen en vastgoed in eigen gebruik, gewaardeerd tegen marktwaarde. Acquisitiekosten voor verzekeringscontracten worden direct in de winst- en verliesrekening opgenomen. De activiteiten van SOS International en onderdelen van Vastgoed Ontwikkeling zijn in 2015 als ‘niet aan te houden activiteiten’ geclassificeerd. Om een goede vergelijking met de resultaten van 2014 te kunnen maken, zijn de cijfers van 2014 aangepast aan de gewijzigde verslagleggingsmethodiek.
 • De Solvency II cijfers zijn gebaseerd op het standaard model waarvan de toepassing op onderdelen nog nader uitgewerkt zal worden.
 • De Solvency II ratio ‘midpoint estimate’ bedraagt 185%, na aftrek van het voorgestelde dividend over 2015.
 • Het aantal interne fte is, exclusief de acquisities in 2015 (Van Kampen Groep, De Eendragt, AXENT en Dutch ID), gedaald met 6% naar 3.306 fte.

Dividendvoorstel

De Raad van Bestuur is voornemens om € 170 miljoen dividend uit te keren op gewone aandelen. Dit is een stijging van 22% ten opzichte van het dividend van vorig jaar.