Utrecht,
31
mei
2017
|
07:20
Europe/Amsterdam

Sterk resultaat in Q1 2017

Solide operationele performance

  • Operationeel resultaat stijgt met 38,4% tot € 191 miljoen in Q1 2017 (Q1 2016: € 138 miljoen), met name door een gunstige schadelastontwikkeling in het segment Schade en door hogere beleggingsopbrengsten in het segment Leven.
  • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 17,3% over Q1 2017, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
  • Combined ratio in het segment Schade bedraagt 92,1% in Q1 vooral door sterke verbetering in P&C en een onverminderd sterk resultaat in AOV. Naast goede schadelastbeheersing zorgden de gunstige weersomstandigheden van afgelopen winter en het uitblijven van grote schades voor een extra lage schadelast in P&C in Q1 2017.
  • Operationeel resultaat in het segment Leven stijgt met 23,1% tot € 149 miljoen in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016, voornamelijk door hogere (directe) beleggingsopbrengsten en vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde meerwaarden, deels tenietgedaan door een lager sterfteresultaat en een lagere kostendekking.

Solide Solvency II-ratio 188% (standaard formule) na uitbreiding marktrisico’s en inkoop van eigen aandelen

  • Solvency II-ratio per 31 maart 2017 bedraagt 188% na absorptie van de impact van uitbreiding voor marktrisico’s (ongeveer 5%-punt) en inkoop van eigen aandelen (ongeveer 2%-punt) in Q1 2017 (ultimo 2016: 189%).
  • Sterke kapitaalgeneratie gedreven door solide operationele prestaties en gunstige financiële markten in Q1 2017.

Bruto geschreven premies stijgen na correctie voor eenmalige koopsom door acquisitie van NIVO in Q1 2016; operationele lasten hoger door overnames

  • Bruto geschreven premies bedragen € 1.383 miljoen. Als gecorrigeerd wordt voor de eenmalige koopsom door de acquisitie van NIVO in 2016 en het eenmalige effect van de verwerking van volmacht premies bij AOV, is er sprake van een stijging van 2,3% ten opzichte van Q1 2016.
  • In het segment Schade zijn bruto geschreven premies ten opzichte van Q1 2016 gestegen met 11,1% tot € 934 miljoen, gedreven door hogere volumes, premieverhogingen en het eenmalige effect bij AOV.
  • In het segment Leven zijn bruto geschreven premies gedaald tot € 516 miljoen, doordat in Q1 vorig jaar een grote koopsom (€ 323 miljoen) voor de acquisitie van NIVO is geboekt. Zonder deze koopsom is de ontwikkeling van de bruto geschreven premies vrijwel stabiel.
  • Operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten zijn met € 137 miljoen 6,2% hoger ten opzichte van Q1 2016 door overnames en hogere pensioenlasten door de gedaalde contractrente.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘De resultaten in het eerste kwartaal laten zien dat we het sterke momentum van vorig jaar hebben kunnen doorzetten. Hoewel een aantal factoren, zoals het milde winterweer, het resultaat gunstig heeft beïnvloed is het onderliggende operationele resultaat van onze onderdelen solide gebleven. Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt ruim 17%.

De combined ratio is beter dan de doelstelling en reflecteert ons vakmanschap en het voortdurende streven naar winstgevende groei. De stijging van de resultaten van het segment Leven komt uit hogere directe beleggingsopbrengsten door aanpassingen in onze asset mix, en hogere vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde koerswinsten. De kosten zijn met name door acquisities toegenomen, maar de onderliggende kostenontwikkeling ligt op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.

Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is met 188% stabiel na absorptie van de impact van de inkoop van eigen aandelen en uitbreiding van marktrisico budget voor hoger renderende beleggingscategorieën zoals aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed. Onze Solvency II-ratio is solide en boven de management doelstelling. Een gestage aanwas van Solvency II kapitaal reflecteert onze gezonde verzekeringsresultaten, hogere beleggingsrendementen en gunstige financiële markten.

Met onze financiële soliditeit bieden we onze klanten vertrouwen. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in de belangstelling voor ons schade-voordeelpakket. Hiervan hebben wij in het eerste kwartaal veertienduizend polissen verkocht, een stijging van 40% in vergelijking met vorig jaar. Hiermee zijn wij de grens van 100.000 verkochte schade-voordeelpakketten gepasseerd. Voor ons een aanmoediging om door te gaan met het continue verbeteren van onze producten en dienstverlening.’

Toelichting resultaten Q1 2017

Kerncijfers (€ miljoen)

Q1 2017

Q1 2016

Delta

Bruto geschreven premies

1.383

1.626

-14,9%

Operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten

-137

-129

6,2%

Operationeel resultaat

191

138

38,4%

Combined ratio, Segment Schade

92,1%

96,0%

-3,9%-p

In het eerste kwartaal van 2017 wist a.s.r. de sterke prestaties uit 2016 te continueren. Bruto geschreven premies bedroegen in het eerste kwartaal € 1.383 miljoen. In het segment Schade namen de bruto geschreven premies met 11,1% toe tot € 934 miljoen. In het segment Leven bleven de bruto geschreven premies stabiel op € 516 miljoen als het eenmalige effect van de koopsom in verband met de acquisitie van de NIVO-portefeuille in Q1 2016 (€ 323 miljoen) buiten beschouwing wordt gelaten.

De operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten (exclusief incidentele posten en operationele lasten niet-gerelateerd aan de gewone bedrijfsactiviteiten) stegen met 6,2% voornamelijk door de recent aangekochte bedrijfsonderdelen en een hogere pensioenlast als gevolg van de lagere contractrente. Daarnaast zien we hogere lasten door de verdere inrichting van vermogensbeheer binnen het segment Bank en Asset Management. Initiatieven om de operationele lasten structureel te verlagen en de kostendoelstelling op de middellange termijn te behalen liggen op schema.

Operationeel resultaat

De sterke prestaties van a.s.r. worden gereflecteerd in het operationeel resultaat van € 191 miljoen in het eerste kwartaal van 2017 (Q1 2016: € 138 miljoen). Alle segmenten lieten een toename van het operationeel resultaat zien. De effecten van de schade-beheersende maatregelen in het segment Schade blijven zich voortzetten. Daarnaast bleven grote schades uit en was het winterweer mild. Dit resulteerde in verbeterde schaderatio’s en een toename van het operationeel resultaat van 69% tot € 54 miljoen. Het segment Leven liet een toename van het operationeel resultaat zien van 23% tot € 149 miljoen. Dit kwam vooral door hogere beleggingsresultaten, mede veroorzaakt door uitbreiding van risico’s binnen de asset mix, deels tenietgedaan door een lager sterfteresultaat en een lagere kostendekking. Bij de niet-verzekeringsactiviteiten liet het operationeel resultaat een toename van 20% zien tot € 10 miljoen, onder andere door de recente acquisities in het segment Distributie en Services en een toename binnen het segment Bank en Asset Management. Het operationeel resultaat van segment Holding en Overig bleef met € -22 miljoen nagenoeg stabiel.

Segment Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade namen toe met ruim 11% tot € 934 miljoen ten opzichte van Q1 2016. Deze toename werd met name gerealiseerd in de productlijnen P&C (6%) en Zorg (27%), waar een toename in volume werd gecombineerd met een stijging van de gemiddelde premie. Bij AOV namen de bruto geschreven premies per saldo toe met 8%. Deze stijging is gedreven door het eenmalige effect van een gewijzigde verwerking van premies bij volmachten. De premieomzet wordt in 2017 sneller doorgegeven waardoor de piek van de jaarprolongatie in Q1 wordt erkend, waar deze jaarprolongatie vorig jaar in Q2 werd meegenomen. In het eerste halfjaar zal het effect van deze wijziging neutraal zijn.

Alle productlijnen wisten de sterke prestaties uit 2016 te evenaren of te overtreffen, mede ondersteund door het uitblijven van bijzondere gebeurtenissen of calamiteiten. De combined ratio in het eerste kwartaal van 2017 was met 92,1% ruim binnen de doelstelling (<97%). De combined ratios per productlijn in het eerste kwartaal van 2017 waren 91,2% voor AOV, 91,8% voor P&C en 93,3% voor Zorg. Het operationele resultaat steeg in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016 met € 22 miljoen naar € 54 miljoen.

Segment Leven

In het segment Leven bleven de bruto geschreven premies stabiel (€ 516 miljoen) ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, rekening houdend met het eenmalige effect van de koopsom in verband met de acquisitie van de NIVO-portefeuille in 2016 (€ 323 miljoen).

De productlijn Pensioenen liet een groei van de bruto geschreven premies zien van 6,3% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar tot € 305 miljoen.

Het operationele resultaat steeg in Q1 2017 ten opzichte van Q1 2016 met € 28 miljoen naar € 149 miljoen, voornamelijk door hogere beleggingsresultaten, mede veroorzaakt door uitbreiding van risico’s binnen de asset mix.

Niet-verzekeringsactiviteiten

Bij de niet-verzekeringsactiviteiten liet het segment Distributie en Services een lichte groei zien, deels door de recente acquisities van Corins en SuperGarant. Met een operationeel resultaat van € 9 miljoen (Q1 2016: € 8 miljoen) had Distributie en Services een solide bijdrage aan het resultaat van a.s.r.

Het segment Bank en Asset Management liet een positief operationeel resultaat zien (€ 1 miljoen) in het eerste kwartaal van dit jaar (Q1 2016: nihil), met verbeteringen in zowel Bank als Asset Management. De hogere kosten die gemaakt zijn voor de investeringen in groei werden meer dan gecompenseerd in hogere inkomsten, mede dankzij de toename van het beheerd vermogen.

Nieuwe vermogensbeheerklanten hebben voor een nieuwe instroom van beheerd vermogen van circa € 375 miljoen gezorgd.

Solvabiliteit en kapitaal

Kernratio’s

31 maart 2017

31 december 2016

Delta

Solvency II-ratio (standard formule)

188%

189%

-1%-p

Eigen vermogen (Solvency II)

€ 6.539m

€ 6.299m

3,8%

 

31 maart 2017

31 maart 2016

Delta

Operationeel rendement op het eigen vermogen

17,3%

13,3%

-4%-p

De solvabiliteit bleef sterk in het eerste kwartaal van 2017 en werd positief beïnvloed door organische aanwas en de ontwikkeling van financiële markten. De sterke solvabiliteit bood ruimte voor de inkoop van eigen aandelen en een uitbreiding van marktrisico’s in de beleggingsportefeuille. De Solvency II-ratio (volgens de standaardformule) nam per saldo met 1%-punt af tot 188%.

Het eigen vermogen onder Solvency II nam toe tot € 6.539 miljoen per 31 maart 2017 (31 december 2016: € 6.299 miljoen). Het benodigd kapitaal nam toe tot € 3.471 miljoen per 31 maart 2017 (31 december 2016: € 3.338 miljoen). Per 31 maart 2017 bedroeg het Tier 1 kapitaal 159% van het totale benodigde kapitaal (31 december 2016: 158%). Er zijn geen tiering restricties; de Tier 2 en de Tier 3 ruimte is verder toegenomen in Q1 2017.

Het operationeel rendement op eigen vermogen nam in het eerste kwartaal van 2017 toe tot 17,3% (Q1 2016: 13,3%) vooral door de groei van het operationeel resultaat.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beoordeling door een accountant plaatsgevonden.