Utrecht,
18
november
2016
|
08:33
Europe/Amsterdam

Solide resultaten door focus op uitvoering strategie

Sterke operationele performance in eerste negen maanden van 2016

 • Operationeel resultaat over de eerste negen maanden van 2016 van € 442 miljoen; € 150 miljoen in het derde kwartaal van 2016.
 • De combined ratio bedraagt 95,7% in de eerste negen maanden van 2016 en 94,4% in het derde kwartaal van 2016, beter dan de doelstelling van 97,0%.
 • Het operationeel rendement op het eigen vermogen ligt met 14,6% ruim boven de doelstelling tot 12% voor de middellange termijn.

Solide solvency II-ratio van circa 188% (standaard formule)

 • De Solvency II-ratio bedraagt circa 188%[1] per 30 september 2016, per 1 januari 2016 bedroeg deze ratio 180% (‘day-one’) en 191% per 30 juni 2016. Dit is boven de doelstelling van 160%.
 • De toename is vooral het gevolg van organische kapitaalgeneratie, lagere rentes en het positieve effect van een herverzekeringstransactie. In het derde kwartaal van 2016 is de solvabiliteit beïnvloed door onder meer correcties in het niveau van de Volatility Adjuster (VA) en de VA-referentieportefeuille.

Bruto geschreven premies en kostenbasis nemen toe door overnames

 • De bruto geschreven premies zijn in de eerste negen maanden van 2016 toegenomen met 8,2% tot € 3.518 miljoen (9M 2015: € 3.251 miljoen).
 • In het segment Schade zijn de bruto geschreven premies in de eerste negen maanden gestegen met 3,8% tot € 1.940 miljoen, vooral dankzij een hogere omzet bij Schade Overig door meer volume en hogere premies.
 • De bruto geschreven premies in het segment Leven zijn de eerste negen maanden toegenomen met 14,3% tot € 1.682 miljoen door overnames en grote nieuwe contracten in de eerste helft van het jaar.
 • De operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten komen 5,8% hoger uit op € 401 miljoen (9M 2015: € 379 miljoen) vooral als gevolg van overnames. De onderliggende kostenontwikkeling ligt goed op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.

Uitvoering strategie op koers

 • De resultaten zijn in lijn met, tot hoger dan de financiële doelstellingen zoals gepubliceerd ten tijde van de beursgang van a.s.r.
 • De integratie van uitvaartverzekeraar AXENT (2,4 miljoen polissen) is met succes en ruim binnen de planning voltooid.
 • De juridische fusie van de schadeverzekeringsactiviteiten (Schade Overig, AOV en Recreatie & Reizen) is in oktober 2016 afgerond. Binnen het segment Leven zijn De Eendragt (per 1 juli) en AXENT (per 1 oktober) opgegaan in ASR Levensverzekering N.V. Deze fusies dragen bij aan het efficiënter inrichten van de organisatie en optimalisatie van het risicoprofiel van a.s.r.
 • Het nederlandse pensioenfonds, een door a.s.r. geïnitieerd algemeen pensioenfonds, heeft een vergunning gekregen van DNB en de eerste klant verwelkomd.
 • De in juli aangekondigde overnames van SuperGarant en Corins (beide in het segment Distributie en Services) zijn afgerond.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Naast de publicatie van jaar- en halfjaarcijfers willen wij onze stakeholders graag ook tussentijds in het kort informeren over de vooruitgang die wij boeken. Daarom zal a.s.r. voortaan over het eerste en derde kwartaal van elk jaar een zogeheten ‘trading update’ publiceren, waarin belangrijke financiële en operationele cijfers - niet op IFRS-basis - en strategische ontwikkelingen worden belicht.

Ik ben blij dat de verschillende onderdelen van a.s.r. hun sterke performance hebben doorgezet in het derde kwartaal van dit jaar. De combined ratio in het segment Schade is beter dan de doelstelling en illustreert ons vakmanschap en ons streven naar winstgevende groei. In het segment Leven dragen de acquisities van AXENT en De Eendragt positief bij aan zowel de ontwikkeling van de geschreven premies als het operationeel resultaat.

De onderliggende kostenontwikkeling ligt goed op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen. De organische kapitaalgeneratie is in de eerste negen maanden in lijn met de eerder afgegeven guidance. De Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, blijft sterk en ruim boven de doelstelling van 160%.

De integratie van AXENT met 2,4 miljoen polissen, is zeer succesvol verlopen. Dit onderstreept de technische en organisatorische kwaliteiten van a.s.r. om geacquireerde partijen succesvol te integreren in de bestaande organisatie. De waardering die wij krijgen van onze klanten blijft zich positief ontwikkelen. Dit komt tot uiting in een iets hogere Net Promoter Score. In het rapport dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recentelijk heeft uitgebracht naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek naar de mate waarin financiële instellingen het klantbelang centraal stellen, behaalde a.s.r. een score van 4,2 op een 5-puntsschaal; waar het sectorgemiddelde 3,8 is.

Tot slot, onze bedrijfsactiviteiten over de eerste 9 maanden leiden over het geheel genomen tot een mooi resultaat met een operationeel rendement op het eigen vermogen van 14,6%. Onze resultaten zijn in lijn met of beter dan de doelstellingen voor de middellange termijn.’

Operationele performance

Kerncijfers (€ miljoen)

9M 2016

9M 2015

Mutatie

Q3 2016

Q3 2015

Mutatie

Bruto geschreven premies

3.518

3.251

8,2%

851

775

9,8%

Operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten

401

379

5,8%

132

126

4,8%

Operationeel resultaat

442

443

-0,2%

150

163

-8,0%

Combined ratio, segment Schade

95,7%

93,9%

1,8%-p

94,4%

96,7%

-2,3%-p

De ontwikkeling van de kerncijfers bevestigt de sterke operationele performance over de eerste negen maanden van 2016; dit is conform het eerste halfjaar en de doelstellingen van a.s.r. De bruto geschreven premies zijn met 8,2% gestegen naar € 3.518 miljoen. In het segment Schade zijn de bruto geschreven premies licht hoger met 3,8%. In het segment Leven is de stijging uitgekomen op 14,3% door de overnames die in 2015 zijn gedaan. De operationele lasten uit gewone bedrijfsactiviteiten, dat wil zeggen exclusief incidentele baten en lasten met betrekking tot niet-kernactiviteiten, zijn met 5,8% gestegen met name door de toevoeging van de kosten van de bedrijven die a.s.r. heeft overgenomen. De kostenontwikkeling ligt op schema om de doelstelling voor de middellange termijn te halen.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat over de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg € 442 miljoen (9M 2015: € 443 miljoen). Het resultaat in het derde kwartaal van 2016 was € 150 miljoen. Bij een vergelijking van de resultaten over 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2016, merkt het management op dat het resultaat in H2 2015 een ander seizoenspatroon laat zien. Dit is het gevolg van een verschillend moment van verantwoording dat specifiek is voor 2015. Het gemiddelde kwartaalresultaat in H2 2015 biedt een betere basis voor vergelijking met het operationeel resultaat in het derde kwartaal van 2016.

Het segment Schade blijft sterk presteren, al daalde het operationeel resultaat over de periode tot en met 30 september 2016 naar € 99 miljoen (9M 2015: € 144 miljoen). Deze daling is grotendeels te wijten aan het effect van schadeclaims voor de hagel- en waterschade in de eerste helft van 2016.

De afname in het segment Schade met € 45 miljoen, wordt gecompenseerd door het segment Leven dat het operationeel resultaat zag stijgen tot € 400 miljoen door het positieve effect van overnames, lagere afschrijvingen op swaptions en een hogere vrijval uit de reserve voor gerealiseerde resultaten op swaptions.

Bij de niet-verzekeringsactiviteiten heeft het segment Distributie en Services dankzij de bijdrage van Dutch ID, dat in het vierde kwartaal van 2015 werd overgenomen, de hogere investeringen in het segment Bank en Asset Management gecompenseerd. Doordat onder andere de netto pensioenlasten uit hoofde van de eigen pensioenregeling van a.s.r. lager zijn, is het operationeel resultaat in de eerste negen maanden van 2016 met € 10 miljoen verbeterd.

Schade

De bruto geschreven premies in het segment Schade zijn met 3,8% gestegen tot € 1.940 miljoen. Deze toename heeft zich vooral voorgedaan bij Schade Overig door meer volume en hogere premies. De combined ratio over de eerste negen maanden is met 95,7% beter dan de doelstelling van 97%. Als het effect van schadeclaims voor hagel- en waterschade in juni buiten beschouwing wordt gelaten, komt de combined ratio van het segment Schade over de eerste negen maanden van 2016 uit op 94,4%. De combined ratio’s voor de afzonderlijke productlijnen bedragen in de eerste drie kwartalen van 2016: 89,8% voor AOV, 97,2% voor Zorg en 98,7% voor Schade Overig. De combined ratio voor Schade Overig, exclusief hagel- en waterschade, in de eerste negen maanden bedroeg 95,8%. De operationele performance bleef sterk in het derde kwartaal van 2016. De bruto geschreven premies zijn toegenomen van € 494 miljoen in het derde kwartaal van 2015 tot € 544 miljoen in het derde kwartaal van dit jaar.

Leven

Conform de strategie ‘waarde boven volume’ is a.s.r. in het segment Leven selectief met nieuwe productie en acquisities, mede gezien het huidige renteklimaat. De bruto geschreven premies in het segment Leven over de eerste negen maanden van 2016 bedragen € 1.682 miljoen, waarvan € 62 miljoen premie-inkomsten van de overgenomen activiteiten van NIVO uitvaartverzekeringen: € 16 miljoen, AXENT: € 33 miljoen en De Eendragt: € 13 miljoen. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar zijn de bruto geschreven premies ruim € 200 miljoen hoger. Deze stijging betreft vooral koopsompremies in het eerste halfjaar van 2016[2] en daarnaast het effect van de voornoemde overnames van AXENT en De Eendragt. Zowel AXENT als De Eendragt zijn ondergebracht in ASR Levensverzekering N.V., de juridische entiteit van het segment Leven. De integratie van AXENT in de uitvaartverzekeringsportefeuille van a.s.r. per 1 oktober 2016 onderstreept het vermogen van a.s.r. om ruim binnen de planning activiteiten met succes te integreren en synergievoordelen te realiseren.

Niet-verzekeringsactiviteiten

Bij de niet-verzekeringsactiviteiten heeft Distributie en Services een grotere bijdrage aan het operationeel resultaat geleverd, namelijk € 12 miljoen over de eerste negen maanden van dit jaar ten opzichte van € 5 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Na de overnames van Van Kampen Groep, Dutch ID en meer recent SuperGarant en Corins is Distributie en Services goed op weg om substantieel bij te dragen aan de winst van a.s.r.

Deze overnames sluiten aan bij de strategische doelstelling van a.s.r. om beheerste winstgevende groei van de schadeportefeuille te realiseren door het uitgebreidere distributiekanaal en tegelijkertijd de provisiebaten te vergroten. Het operationeel resultaat in het segment Bank en Asset Management over de eerste negen maanden van dit jaar bedraagt € 2 miljoen (9M 2015: € 10 miljoen). De hogere netto rentemarge en hogere provisiebaten zijn tenietgedaan door de hogere operationele lasten.

Het beheerd vermogen binnen het segment niet-verzekeringsactiviteiten is gestegen, vooral door de overname van BNG Vermogensbeheer (recent gewijzigd in a.s.r. Vermogensbeheer) in het eerste kwartaal van 2016. Het nederlandse pensioenfonds, het algemeen pensioenfonds geïnitieerd door a.s.r., heeft in het derde kwartaal van dit jaar een vergunning gekregen en kon direct een overeenkomst tekenen met de eerste klant.

Solvabiliteit & kapitaal

Kernratio's

30 sept. 2016

1 jan. 2016

Mutatie

30 juni 2016

Mutatie

Solvency II-ratio (standaard formule)

c. 188%

180%

8%-p

191%

-3%-p

 

 

 

 

 

 

 

30 sept. 2016

31 dec. 2015

Mutatie

30 juni 2016

Mutatie

Operationeel rendement op eigen vermogen

14,6%

13,9%

0,7%-p

14,5%

0,1%-p

De Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is verbeterd tot circa 188%[3] per 30 september 2016 (1 januari 2016: 180% - ‘day-one’). De toename is hoofdzakelijk te danken aan organische kapitaalgeneratie, lagere rentes en de herverzekering van de zogenaamde ‘mass lapse’ in het segment Leven. In vergelijking met 30 juni 2016 is de Solvency II-ratio met 3%-punt gedaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door een daling van de ‘Volatility Adjuster’ met 8 basispunten, waarvan 2 basispunten voor rekening kwamen van veranderingen in de VA- referentieportefeuille. In juli 2016 is een herverzekeringscontract gesloten met een groep gerenommeerde herverzekeraars om het ‘mass lapse’ in het segment Leven af te dekken. Deze herverzekering heeft een positief effect op de Solvency II-ratio.

Het aanwezige kapitaal is gestegen van € 6.076 miljoen per 1 januari 2016 (‘day-one’) tot € 6.278 miljoen per 30 september 2016. Het vereiste kapitaal bedraagt € 3.347 miljoen per 30 september 2016 ten opzichte van € 3.374 miljoen per 1 januari 2016 (‘day-one’). Het kernvermogen (Tier 1) bedraagt 157% van het vereiste kapitaal per 30 september 2016 ten opzichte van 150% per 1 januari 2016.

Het operationeel rendement op eigen vermogen bleef sterk op 14,6% in de eerste negen maanden van 2016, dankzij het solide operationeel resultaat; dit is ruim boven de doelstelling tot 12%.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden.

[1] De solvabiliteit van 188% is inclusief de impact van de ‘mass lapse’ herverzekering waarvan de precieze impact nog moet worden vastgesteld.

[2] In de eerste helft van 2016 zijn de bruto geschreven premies vooral gestegen door koopsompremies na de overname van uitvaartverzekeraar NIVO (€ 326 miljoen) en een groot nieuw pensioencontract met de Nederlandse vestiging van AstraZeneca (€ 195 miljoen). Vorig jaar werd de ontwikkeling van de bruto geschreven premies positief beïnvloed door de koopsom met betrekking tot de buy-out van een pensioenfonds (€ 370 miljoen).

[3] De solvabiliteit van 188% is inclusief de impact van de ‘mass lapse’ herverzekering waarvan de precieze impact nog moet worden vastgesteld.