Utrecht,
29
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nettoresultaat van € 212 miljoen, solvabiliteit verder toegenomen, dividend van € 71 miljoen

Jaarresultaten 2011

Nettoresultaat gerealiseerd van € 212 miljoen (2010: € 317 miljoen)
 • Solide resultaat ondanks turbulente financiële markten en impact compensatie beleggingsverzekeringen, door lagere kosten en gerealiseerde meerwaarden door de verkoop van vastgoed via het ASR Vastgoed Winkelfonds
 • Nettoresultaat Leven is gedaald naar € 135 miljoen (2010: € 276 miljoen), beïnvloed door lagere beleggingsopbrengsten en impact compensatie beleggingsverzekeringen
 • Nettoresultaat Schade is gestegen tot € 145 miljoen (2010: € 104 miljoen), onder andere door een hogere omzet en een daling van de operationele lasten
 • Combined ratio Schade is verbeterd naar 98,9% (2010: 100,3%), vooral door lagere kosten, lagere schadelast en tariefsaanpassingen
 • Het rendement op het Eigen Vermogen bedraagt 9% (2010: 17%)
Dividend
 • ASR keert € 71 miljoen (40%) dividenduit op gewone aandelen
Omzet gedaald door keuze voor rendement boven groei
 • Bruto verzekeringspremies zijn gedaald naar € 4.511 miljoen (2010: € 4.738 miljoen), voornamelijk door terughoudend beleid in de koopsommarkt
Solvabiliteitsratio verbeterd naar 230% (2010: 221%)
 • DNB solvabiliteitsratio is gestegen met 9%-punt
 • Wanneer de solvabiliteit wordt uitgerekend op basis van de door DNB tijdelijk toegestane driemaands gemiddelde rentecurve is de solvabiliteit eind 2011 29%-punt hoger
 • De gevoeligheid van de solvabiliteit voor marktrisico's is afgenomen door solide risicomanagement
Kostenefficiëntie toegenomen
 • Door continue focus op efficiëntie zijn de operationele lasten gedaald met 6% naar € 633 miljoen (2010: € 672 miljoen)
 • De kosten-premieratio in het verzekeringsbedrijf is verbeterd naar 11,8% (2010: 12,7%)
 • Totaal aantal medewerkers (TWF) is gedaald naar 4.631 FTE, een daling van 6% (2010: 4.929 FTE)
Klant centraal
 • In 2011 zijn ruim 900.000 klanten met 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen geïnformeerd over hun eventuele compensatiebedragen. Die bedragen zijn inmiddels in de polissen gestort of uitbetaald. In totaal circa € 300 miljoen
 • Inmiddels heeft ruim 80% van deze klanten een brief gekregen waarin een alternatief wordt geboden voor hun lopende beleggingsverzekering
 • Brand New Day en ASR hebben een gezamenlijke PPI opgericht
 • Aantal zorgverzekerden is in het vierde kwartaal 2011 met 110.000 verzekerden toegenomen, met name dankzij succes Ditzo campagne

Voorzitter Raad van Bestuur ASR, Jos Baeten: 'Zekerheid bieden aan klanten is onze eerste prioriteit. Door de onrust op de financiële markten is het op peil houden van onze financiële soliditeit opnieuw leidend geweest. Uit onze sterke solvabiliteitspositie van 230%, het nettoresultaat van € 212 miljoen en ons voornemen om € 71 miljoen dividend uit te keren, blijkt dat wij ondanks de voortdurende turbulentie op financiële markten, in deze opzet zijn geslaagd. Operationeel is het resultaat verbeterd door lagere kosten en lagere schadelast. Het nettoresultaat nam in vergelijking met vorig jaar af, met name door een lager beleggingsresultaat en de impact van compensatie voor beleggingsverzekeringen. Wij hebben bij klanten met een beleggingsverzekering het compensatiebedrag over het verleden, in hun polis gestort en bovendien alternatieven voor hun huidige polis geboden. Wij zijn succesvol geweest in het terugbrengen van onze kostenbasis, met name in het verzekeringsbedrijf. De verdergaande krimp in het levenbedrijf bevestigt dat sturen op efficiëntie ook in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt zal blijven. Daarnaast bleven we in 2011 investeren in onze processen, nieuwe producten en distributie. De focus op kostenbeheersing en -besparingen is onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. In deze moeilijke financiële markten hebben wij risicomitigerende maatregelen genomen in het belang van onze solvabiliteit. De keuze voor financiële soliditeit heeft ertoe geleid dat het risicoprofiel van ASR verder is geoptimaliseerd, maar ook dat potentieel toekomstig beleggingsrendement lager kan uitvallen. Eind 2011 hebben wij het ASR Vastgoed Winkelfonds met succes in de markt gezet en zijn wij succesvol geweest in de zorgverzekeringsmarkt met een aanwas van 110.000 verzekerden. In 2012 introduceren wij onze nieuwe positionering 'Bewust ASR'. Dit om te benadrukken dat ASR op weg is de 'andere verzekeraar' te worden. In de huidige moeilijke marktomstandigheden zijn wij over het algemeen tevreden met onze performance in 2011.'

 
Kerncijfers
Kerncijfers ASR (€ miljoen) ​2011 2010​ Verandering​

​Nettoresultaat¹

​212 317​ ​-33%

​Bruto verzekeringspremies

​4.511 ​4.738 ​-5%

​Nieuwe productie segment Leven (APE)

​121 ​196 -38%

​Combined ratio segment Schade

​98,9% ​100,3% -1,4%-p

​Operationele lasten

​-633 ​-672 ​-6%

​Kosten-premie ratio Verzekeringen

​11,8% ​12,7% ​-0,9%-p

​Totaal Eigen Vermogen²

​3.228 ​3.493 ​-8%

​DNB solvabiliteit

​230% ​221% ​9%-p

​Bufferkapitaalratio (IFRS-basis)

​291% ​262% ​29%-p

​Rendement op het Eigen Vermogen3

​9% ​17% ​-8%-p

​Totaal aantal medewerkers (TWF) in FTE4

​4.631 ​4.929 ​-6%

 

¹  Nettoresultaat toewijsbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten.
²  Totaal Eigen Vermogen inclusief netto herwaardering van de vastgoedportefeuille van € 863 miljoen per 31 december 2011 en € 1.042 miljoen per 31 december 2010.
3  Het rendement op het eigen vermogen wordt berekend door het nettoresultaat toewijsbaar aan aandeelhouders te delen door het gemiddeld totaal IFRS eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders.
4  Het totaal aantal medewerkers, zowel interne medewerkers als externe medewerkers, wordt gemeten in Total Work Force (TWF). Dit is exclusief tijdelijke inzet van externen voor het compensatiedossier.