Utrecht,
06
maart
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Klantbelang gediend met stevig financieel fundament

Jaarcijfers 2012

Samenvatting

Nettowinst over 2012 € 255 miljoen. Dividend € 88 miljoen. 

De stabiele winstontwikkeling en de goede solvabiliteit onderstrepen het belang dat a.s.r. hecht aan zekerheid voor de klant. a.s.r. wil een nuttige maatschappelijke rol vervullen, door consumenten en ondernemers te helpen. In de krimpende Nederlandse verzekeringsmarkt legt a.s.r. daarbij het accent op efficiënte bedrijfsvoering. Mede hierdoor zijn de operationele lasten met 6% gedaald.

​Klantbelang centraal in nieuwe positionering en nieuwe producten
• De nieuwe positionering van a.s.r. onderschrijft de focus op een efficiënte bedrijfsvoering en is gericht op dienstbaarheid en maatschappelijk nut. Helpen door te doen, zonder verspilling;
• Er is succesvol ingespeeld op veranderende klantbehoefte met de introductie van de lijfrente opbouwrekening, de vernieuwde spaarhypotheek en de ziektekostenverzekering van Ditzo;
• Het compensatietraject voor klanten met een individuele beleggingsverzekering is volledig afgerond. 900.000 klanten zijn geïnformeerd over compensatie. Tot eind 2012 is met dit traject € 894 miljoen gemoeid.

Nettoresultaat toegenomen met 20% tot € 255 miljoen (2011: € 212 miljoen)
• a.s.r. keert € 88 miljoen dividend uit;
• In het segment Schade zijn de moeilijke economische omstandigheden zichtbaar. De winstgevendheid van het schadebedrijf is afgenomen tot € 59 miljoen (2011: € 145 miljoen). De combined ratio bleef met 99,2% onder de 100%;
• In het segment Leven is het nettoresultaat toegenomen tot € 275 miljoen (2011: € 135 miljoen), met name door hogere beleggingsresultaten en lagere lasten in verband met het compensatietraject;
• Het nettoresultaat in het segment Overig is ten opzichte van 2011 met € 11 miljoen gedaald naar € -79 miljoen. Dit resultaat is onder andere beïnvloed door een incidentele vrijval van een fiscale voorziening en de vorming van een voorziening voor vastgoedontwikkeling.

Solvabiliteit onverminderd goed op 293%
• Met ingang van 30 juni 2012 moet voor het berekenen van de DNB-solvabiliteit de Ultimate Forward Rate worden gehanteerd. Eind 2012 bedraagt de DNB-solvabiliteit op basis van deze UFR 293%;
• Op vergelijkbare basis is de DNB-solvabiliteit (exclusief UFR), mede dankzij adequaat risicobeheer, nagenoeg gelijk gebleven op 231% (2011: 230%).

Omzet is met 3% afgenomen, van € 4,4 miljard naar € 4,3 miljard; groei in Schade, krimp in Leven
• De omzet in het segment Schade is gestegen met 6% naar € 2.487 miljoen, vooral dankzij het succes van Ditzo;
• De omzet in het segment Leven daalde met 13% naar € 1.891 miljoen. In een krimpende levenmarkt kiest a.s.r. voor rendement boven volume, met name bij koopsommen.

Continue focus op efficiency heeft geleid tot een 6% daling van de operationele lasten
• De operationele lasten zijn met 6% gedaald tot € 585 miljoen (2011: € 621 miljoen), dankzij de voortdurende aandacht voor mogelijkheden om kosten te besparen. Inclusief een voorziening van € 30 miljoen voor reorganisatie, bedroegen de operationele lasten € 615 miljoen;
• De kosten-premieratio van het verzekeringsbedrijf is in 2012 uitgekomen op 10,2%;
• Het aantal interne fte’s is met 4% gedaald tot 4.088.

Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Wij zijn een solide verzekeringsmaatschappij die zich zelfstandig handhaaft als een van de grootste verzekeraars van Nederland. Wij zien mensen helpen als de kern van verzekeren. Dat vormt de basis voor onze mentaliteit en positionering. Daarbij past een bescheiden rol, die hoort bij onze maatschappelijke functie.

De koers die wij met a.s.r. in 2008 hebben ingezet laat ook in 2012 positieve resultaten zien. Onder aanhoudend lastige financieel-economische omstandigheden is voor de vierde keer op rij een jaar afgesloten met een solide nettowinst, een goede solvabiliteit en structureel lagere kosten. In 2012 hebben wij dividend uitgekeerd. Ook dit jaar zijn wij voornemens dat te doen.

De marktomstandigheden blijven weerbarstig. Juist daarom zijn wij tevreden met het succes van bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering van Ditzo. Na de zeer succesvolle introductie in 2011 is de ziektekostenportefeuille in 2012 verder gegroeid. In de markt voor arbeidsongeschiktheidverzekeringen heeft a.s.r. met het merk De Amersfoortse haar positie als marktleider in 2012 bestendigd.

We zijn echter niet tevreden over de gestegen schadelast van het totale schadebedrijf. In het verlengde van datgene wat in 2012 is gedaan om de kosten en de schadelast te beheersen, zullen daarom ook in 2013 maatregelen worden genomen.

In de markt voor vermogensopbouw worden nauwelijks nog traditionele levensverzekeringsproducten verkocht. Wel zien we dat steeds meer klanten kiezen voor onze lijfrente opbouwrekening en voor onze nieuwe WelThuis hypotheek, in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering.

Onze sector ligt nog steeds onder vuur. Recente ontwikkelingen hebben het vertrouwen in financiële dienstverleners niet versterkt. Door efficiency in onze bedrijfsvoering aan te brengen, willen wij laten zien, dat we de roep om verandering serieus nemen. Zo kiezen we voor standaardisatie van producten en hebben we voortdurend aandacht voor het structureel verder verlagen van onze kosten in combinatie met het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de efficiency. Het op duurzame wijze renoveren van ons kantoor in Utrecht stelt ons in staat het aantal vestigingen terug te brengen en daarmee de huisvestingskosten blijvend te verlagen.

Onze inspanningen hebben in 2012 zeker resultaat gehad. Zo worden onze producten door klanten en op vergelijkingssites goed gewaardeerd. Het feit dat Standard & Poor’s het vooruitzicht op onze ratings heeft bijgesteld van negatief naar stabiel is voor ons eveneens een teken dat wij met de bedrijfsvoering op de goede weg zijn.

We zijn er nog niet, maar we zijn vastbesloten te slagen in ons streven een nuttige en maatschappelijk gewenste verzekeraar te zijn. Een verzekeraar die past in deze tijd en bij de blijvend veranderde marktomstandigheden.’