Utrecht,
27
augustus
2015
|
06:50
Europe/Amsterdam

Goede resultaten stevig fundament voor zelfstandige toekomst

Sterk eerste halfjaar a.s.r.

Samenvatting

a.s.r. presenteert opnieuw goede resultaten met een sterk eerste halfjaar 2015. Het verbeterde operationeel resultaat, een beheerste ontwikkeling van de kosten en een gunstig beleggingsresultaat vertalen zich in uitstekende cijfers. Het netto resultaat is in het eerste halfjaar 2015 sterk toegenomen tot € 397 miljoen. Het onderliggend operationeel resultaat stijgt sterk. De DNB Solvency I ratio is toegenomen tot 297%, de Solvency II ratio (standaard model) is gestegen naar circa 185%. De combined ratio in het segment Schade is verder verbeterd naar 92,5%. Deze resultaten laten zien dat a.s.r. klaar is voor een zelfstandige private toekomst. Met twee recente strategische acquisities versterkt a.s.r. haar positie verder.

Klantbehoefte staat voorop

 • a.s.r. wil de meest klantgerichte verzekeraar van Nederland zijn en past haar producten en dienstverlening hier voortdurend op aan door te innoveren en te verbeteren.
 • In het segment Schade is het vorig jaar geïntroduceerde Vernieuwde Voordeelpakket onverminderd populair. De verkoop is in de eerste helft van 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2014 gestegen met 55%.
 • De Amersfoortse heeft in juni een nieuwe flexibele arbeidsongeschiktheidsverzekering geïntroduceerd. Met deze verzekering kan een ondernemer op elk gewenst moment zijn dekking wijzigen, zoals verzekerd bedrag, eigen risico, contractstermijn, uitkeringsdrempel, eindleeftijd en indexatie van de uitkering.
 • De succesvolle ‘Andere Tour’ campagne van a.s.r. pensioenen benadrukt dat 60-plussers vitaal zijn en bood een aantal van hen de kans om een etappe uit de Tour de France te fietsen.
 • De Stichting Keurmerk Klantgericht Verzekeren heeft het keurmerk opnieuw voor het label a.s.r. uitgereikt.
 • Ditzo is opnieuw uitgeroepen tot meest klantgerichte verzekeraar van Nederland. Het is de 3e keer dat Ditzo de Customer Centric DNA Award wint. De award gaat naar bedrijven die er volgens consumenten het beste in slagen om de klant centraal te stellen.

Netto resultaat toegenomen tot € 397 miljoen (H1 2014: € 171 miljoen); operationeel resultaat gestegen naar € 280 miljoen (+27%)

 • Het netto resultaat is gestegen van € 171 miljoen naar € 397 miljoen door een beter operationeel resultaat, hogere beleggingsopbrengsten door gerealiseerde meerwaarden en incidentele baten.
 • Het operationeel resultaat (voor belastingen), dat inzicht geeft in de onderliggende financiële prestatie, wordt voor het eerst gerapporteerd. Dit resultaat stijgt van € 221 miljoen in het eerste halfjaar 2014 naar € 280 miljoen in het eerste halfjaar 2015. Het operationele rendement op eigen vermogen nam toe van 13,0% naar 15,8%.
 • De operationele lasten komen uit op € 273 miljoen (H1 2014: € 264 miljoen). De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van de activiteiten met de Van Kampen Groep en kosten gemaakt voor andere strategische acquisities.
 • De combined ratio voor het segment Schade is uitgekomen op 92,5% (H1 2014: 93,7%) met name door een goede operationele performance.

Omzet gestegen tot € 2.476 miljoen; lichte daling in segment Schade en toename in segment Leven

 • In het segment Schade is de omzet met 3% licht afgenomen naar € 1.375 miljoen (H1 2014: € 1.415 miljoen). In AOV en Ziektekosten was sprake van een daling, de omzet in Schade P&C vertoonde een stijging.
 • In het segment Leven is de omzet toegenomen tot € 1.171 miljoen (H1 2014: € 916 miljoen) met name door toevoeging van een grote pensioen buy-out (€ 370 miljoen).

DNB Solvency I ratio 297% (31 dec. 2014: 285%); Solvency II (SCR) ratio circa 185% (31 dec. 2014: circa 175%)

 • De DNB Solvency I ratio is per 30 juni 2015 verder toegenomen tot 297%. De DNB Solvency I ratio exclusief het UFR effect bedraagt 224%.
 • De Solvency II ratio komt op basis van het standaard model uit op circa 185% per 30 juni 2015. (31 december 2014: circa 175%).

Jos Baeten, bestuursvoorzitter a.s.r.: ‘In de eerste helft van 2015 heeft a.s.r. haar solide fundament voor de toekomst verder verstevigd. Steeds meer kiezen consumenten en bedrijven via adviseurs voor onze diensten en producten. Dit uit zich ook in onze goede halfjaarresultaten. Met een sterke discipline op beheerste kostenontwikkeling, tarifering en underwriting, gecombineerd met onze executiekracht, is de performance van a.s.r. verder verbeterd. In een aantrekkende economie hebben we ook ons operationeel resultaat verder verbeterd en is ons beleggingsbeleid succesvol geweest. De sterke balans en kapitaalspositie uiten zich in een toegenomen DNB Solvency I ratio tot 297%. De solvabiliteitsratio is volgens het Solvency II standaard model, gestegen tot circa 185%. Verder heeft a.s.r. dit eerste halfjaar een aantal strategische acquisities aangekondigd die in juli en augustus zijn afgerond. Dit alles stelt ons in staat onze eigen toekomst vorm te geven.

a.s.r. heeft aandacht voor ontwikkelingen in de maatschappij en wil een actieve bijdrage leveren. Ook in 2015, het jaar dat we 295 jaar bestaan, zijn we volop in beweging. We investeren in het aanpassen aan veranderende marktomstandigheden om onze klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn, zoals het optimaliseren van onze bereikbaarheid en de serviceverlening door onze Klantcontactcentra, waarbij klantenfeedback (NPS) wordt omgezet in verbeteringen. Dit alles doen wij vanuit ons vakmanschap van verzekeren. a.s.r. scoorde in het recent gepubliceerde AFM-dashboard Klantbelang Centraal, een indicator voor klanttevredenheid, 3,4 op een schaal van 5.

De nieuwe flexibele AOV voor zzp’ers is een voorbeeld van ons vermogen innovatieve producten aan te bieden die voorzien in een veranderende behoefte.

Het eerste halfjaar van 2015 hebben we afgesloten met een bijzondere actie van a.s.r. pensioenen door 60-plussers het podium te bieden tijdens onze campagne de Andere Tour. Met de Andere Tour wil a.s.r. laten zien dat mensen ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog veel in hun mars hebben.

Het resultaat van onze reguliere bedrijfsvoering is gestegen. Ons risicomanagement gaf aanleiding om bij de gestegen aandelenkoersen de aandelenexposure af te bouwen, om daarmee binnen de gestelde risicobandbreedtes te blijven. Dit leidde tot gunstige beleggingsresultaten. Vooral door deze twee ontwikkelingen is het nettoresultaat in het eerste halfjaar uitgekomen op € 397 miljoen, ten opzichte van € 171 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De positieve resultaten zijn ook toe te schrijven aan onze voortdurende inspanningen om efficiënter te werken en door gericht werkzaamheden te outsourcen. Dit doen we onder meer voor Pensioenen en Leven Individueel. a.s.r. werkt hiervoor samen met Infosys, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het administreren en verbeteren van kennisintensieve processen. Infosys verzorgt voor a.s.r. sinds dit jaar de backoffice van pensioenproducten die onder het a.s.r. label worden verkocht en is al langer actief voor Leven Individueel.

a.s.r. heeft per 1 januari 2015 de Van Kampen Groep (VKG) uit Hoorn overgenomen. VKG verzorgt de administratie voor meer dan 3.000 financieel adviseurs in Nederland en werkt samen met meer dan 150 financiële instellingen. Met de acquisitie investeert a.s.r. in een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in een snel veranderend distributielandschap.

In het segment Schade blijft de verhouding tussen schadelast en inkomsten structureel gezond. De combined ratio bleef ook in het eerste half jaar van 2015 met 92,5% ruim onder de 100%. We zien dat de belangstelling voor ons Vernieuwd Voordeelpakket verder toeneemt ten opzichte van vorig jaar, mede door de toevoegingen van een inboedel- en woonhuisdekking voor Airbnb en zonnepanelen en een dekking voor laadpalen voor elektrische en hybride auto’s.

In het segment Leven hebben we, geheel in lijn met onze strategie, onze posities versterkt in de pensioen- en uitvaartsector met de acquisities van de Eendragt en Axent. Deze twee acquisities zijn in respectievelijk juli en augustus 2015 afgerond. Beide bedrijven vullen elkaar qua risicoprofiel goed aan en voegen samen € 3,5 miljard toe aan het belegd vermogen van a.s.r.

De pensioenmarkt blijft uitdagend door de aanhoudend lage rente. a.s.r. kiest uitdrukkelijk voor gezonde en duurzame tarifering. a.s.r. is actief op de pensioenmarkt met Defined Contribution (DC) en Defined Benefit (DB)-producten en met een premiepensioeninstelling (PPI). Daarnaast bereiden we de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF) voor, inclusief de uitbreiding van ons vermogensbeheer met fiduciair vermogensbeheer voor derden. Steeds meer bedrijven zien ons Werknemers Pensioen als een aantrekkelijke optie. Het aantal bedrijven dat een dergelijk pensioen heeft afgesloten is in het laatste half jaar gestegen van circa 700 naar circa 1.300. De Brand New Day PPI waarin a.s.r. samenwerkt met Brand New Day is gegroeid naar ruim 1.400 werkgevers (ultimo 2014: 1.000 werkgevers).

a.s.r. neemt haar verantwoordelijkheid om klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering te helpen om de juiste keuzes te maken. Daartoe wordt op alle mogelijke manieren getracht om met deze groep klanten in gesprek te komen. Met het overgrote deel van deze klanten hebben we inmiddels contact kunnen leggen, maar een deel blijft lastig te bereiken. Per 30 juni heeft 88,3% van de klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering de polis gewijzigd, dan wel een bewuste keuze gemaakt om de polis onveranderd te laten. Van de klanten met een hypotheekgebonden beleggingsverzekering is 83% geactiveerd. Beide resultaten liggen boven de door AFM gestelde doelstellingen. a.s.r. gaat onverminderd door om ook de klanten die nog niet gereageerd hebben te activeren.

a.s.r. vastgoed vermogensbeheer heeft begin dit jaar een vijfde closing van het ASR Dutch Prime Retail Fund geplaatst van € 250 miljoen bij een externe belegger. Het totaal extern geplaatste vermogen van dit Fonds is hiermee gestegen tot € 785 miljoen (circa 60% van het totale vermogen van € 1,3 miljard). Begin dit jaar is ook het ASR Dutch Core Residential Fund gestart, een woningfonds waarvan op dit moment € 80 miljoen (van de totale waarde van de portefeuille van € 0,8 miljard) is geplaatst bij externe beleggers.

We hebben als Raad van Bestuur besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar voor het vastgoed-ontwikkelingsbedrijf. Dit bedrijfsonderdeel is klaar voor verkoop. Als gevolg hiervan is vastgoedontwikkeling per 30 juni 2015 geclassificeerd als ‘held for sale’ en wordt dit bedrijfsonderdeel niet meer in de kerncijfers opgenomen. Onze huidige commitments zullen wij blijven naleven.

De goede resultaten die wij vandaag kunnen presenteren zijn te danken aan de dagelijkse positieve inzet van onze medewerkers voor wie het klantbelang voorop staat. Betrokkenheid, vakmanschap en flexibiliteit zijn essentiële eigenschappen van onze collega’s en a.s.r. investeert daarom ook in de ontwikkeling van een ieder die uit naam van a.s.r. zijn of haar werk verricht.

In de tweede helft van dit jaar zal meer duidelijk worden over de toekomst van a.s.r. Onze aandeelhouder NLFI brengt hierover advies uit aan de minister van Financiën. Het privatiseringsproces zal beginnen nadat de minister hierover heeft besloten en de Kamer heeft geïnformeerd. De resultaten van vandaag laten zien dat a.s.r. in ieder geval klaar is voor een zelfstandige toekomst.’

Kerncijfers a.s.r. (€ miljoen)

H1 2015

H1 2014

Netto resultaat

397

171

Operationeel resultaat (voor belasting)

280

221

Rendement op eigen vermogen

23,7%

10,2%

Operationeel rendement op eigen vermogen

15,8%

13,0%

Bruto geschreven premies

2.476

2.250

Operationele lasten

-273

-264

Waarvan uit reguliere bedrijfsvoering

-261

-244

Lasten reorganisatievoorziening

-8

-14

Combined ratio segment Schade

92,5%

93,7%

Nieuwe productie segment Leven (APE)

18

28

 

 

30 juni 2015

31 december 2014

Totaal eigen vermogen

4.053

3.709

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

3.372

3.028

DNB Solvency I ratio

297%

285%

Solvency II ratio (standaard model)

circa 185%

circa 175%

Totaal aantal interne fte

3.532

3.513

Toelichting

 • Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering bijvoorbeeld als gevolg van boekhoudkundige wijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten, privatiseringskosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
 • Operationele lasten uit reguliere bedrijfsvoering zijn de operationele lasten die onderdeel uitmaken van het operationeel resultaat.
 • a.s.r. heeft een stelselwijziging doorgevoerd. Per 1 januari 2015 worden vastgoedbeleggingen en vastgoed in eigen gebruik, gewaardeerd tegen marktwaarde. Acquisitiekosten voor verzekeringscontracten worden direct in de winst- en verliesrekening opgenomen. Om een goede vergelijking met de resultaten van 2014 te kunnen maken, zijn de cijfers van 2014 aangepast aan de gewijzigde verslagleggingsmethodiek. Een uitgebreidere toelichting staat in het halfjaarverslag 2015.