Utrecht,
22
februari
2017
|
06:59
Europe/Amsterdam

a.s.r. realiseert doelstellingen en kent succesvol 2016

Sterke financiële prestaties in heel 2016

 • Het operationeel resultaat is met 11,5% toegenomen tot € 599 miljoen door goede bedrijfsresultaten en de bijdrage van acquisities.
 • De combined ratio is met 95,6% beter dan de doelstelling voor 2016 van 97,0%.
 • De bruto geschreven premies zijn met 5,8% gestegen tot € 4.328 miljoen; hieraan heeft zowel segment Schade als segment Leven bijgedragen. De bruto geschreven premies in P&C stegen met 7,8% tot € 1.083 miljoen.
 • De operationele lasten zijn gedaald van € 575 miljoen in 2015 naar € 569 miljoen; hierin is de extra kostenbasis van acquisities geabsorbeerd.
 • Het nettoresultaat is toegenomen met 6,3% tot € 659 miljoen, voornamelijk door het hogere operationeel resultaat.
 • Het operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 14,1% en ligt daarmee boven de middellange termijn doelstelling ‘richting 12%’.

Solide Solvency II-ratio en sterke balans

 • De Solvency II-ratio[1] (standaardformule en na dividend) is verbeterd van 180%[2] per 1 januari 2016 naar 189% per 31 december 2016. Exclusief voorgesteld dividend bedroeg de Solvency II-ratio per ultimo 2016 194%.
 • De autonome kapitaalcreatie bedraagt € 301 miljoen, 9,0% van het vereist vermogen en in lijn met de afgegeven indicatie bij de beursgang.
 • De kaspositie van de holding bedraagt per ultimo 2016 € 354 miljoen (doelstelling was € 350 miljoen).
 • De financial leverage bedraagt 25,2% (doelstelling: <30%) en de double leverage bedraagt 102,9%.

Voorgesteld dividend van € 187 miljoen, hoger dan eerdere indicatie

 • De Raad van Bestuur van a.s.r. stelt voor om het dividend over heel 2016 vast te stellen op € 187 miljoen, een stijging ten opzichte van vorig jaar (€ 170 miljoen) en hoger dan de eerdere indicatie van € 175 miljoen voor dit jaar.
 • Het voorgestelde dividend bedraagt € 1,27 per aandeel, een toename van 12% (2015: pro-forma € 1,13).[3]

Strategie ligt op koers

 • De resultaten van a.s.r. zijn in lijn met of beter dan de doelstellingen.
 • De klanttevredenheid is verder verbeterd: de Net Promoter Score (NPS) is in 2016 gestegen van -5,4 naar 4,6.
 • De kostenbesparingen liggen op schema om de operationele lasten conform doelstelling, op middellange termijn in totaal met € 50 miljoen euro te verlagen.
 • De integratie van uitvaartverzekeraar AXENT (2,4 miljoen polissen) is ruim binnen de planning afgerond.
 • De juridische fusies van verzekeringsentiteiten tot één Schade-entiteit (exclusief Ziektekosten) en één Leven-entiteit zijn voltooid.
 • ‘Het nederlandse pensioenfonds’, het door a.s.r. opgezette algemeen pensioenfonds, heeft haar vergunning gekregen en de eerste klanten hebben inmiddels een contract getekend.
 • De in juli aangekondigde overnames van SuperGarant en Corins (beide actief in distributie) zijn afgerond.
 • De overname van BNG Vermogensbeheer is voltooid; door deze transactie is het beheerd vermogen, waaronder ook vermogen voor derden, met € 5 miljard toegenomen.
 • SOS International en a.s.r. Vastgoed Ontwikkeling zijn verkocht.

Jos Baeten, bestuursvoorzitter van a.s.r.: “Voor a.s.r. is 2016 duidelijk een succesvol jaar geweest. Met onze strategie ‘waarde boven volume’ hebben we onze beloften waargemaakt. a.s.r. heeft sterke financiële resultaten behaald. Die resultaten zijn in overeenstemming met, of zelfs beter dan onze doelstellingen voor de middellange termijn. Het operationeel resultaat van de groep is met 12% gestegen tot bijna € 600 miljoen en het operationeel rendement op eigen vermogen is uitgekomen boven 14%, ten opzichte van onze doelstelling richting 12%. Onze initiatieven om klanttevredenheid te verbeteren worden gewaardeerd. In klanttevredenheidsonderzoeken scoren we steeds beter en onze Net Promoter Score is positief geworden. Dit wordt ook onderkend in het rapport dat de AFM jaarlijks publiceert naar aanleiding van haar metingen in het kader van ‘Klantbelang centraal’. Dit resultaat is mede mogelijk gemaakt door onze nauwe samenwerking met het intermediair, voor ons nog steeds het belangrijkste distributiekanaal.

In het segment Schade wordt ons vakmanschap, als het gaat om het accepteren en prijzen van risico’s, weerspiegeld in onze resultaten. Ondanks aanzienlijke weergerelateerde schadeclaims zijn we erin geslaagd de combined ratio in de “95%-range” te houden; deze is beter dan de doelstelling van 97%. Dankzij de ontwikkelingen in de markt naar een meer rationele prijsstelling, zijn we in staat geweest onze omzet te vergroten, met een groei van in totaal 6% in P&C en AOV. Ook zijn wij in staat gebleken om geleidelijk de kwaliteit van onze portefeuille verder te verbeteren door prudent te werk te gaan bij de acceptatie van risico’s.

Het operationeel resultaat in het segment Leven is gestegen door een hogere vrijval uit de reserve voor gerealiseerde resultaten, een grotere bijdrage van overnames en hogere beleggingsresultaten op swaptions. Bij pensioenen is de verkoop van onze DC-producten verdubbeld. Bij Uitvaart is de integratie van AXENT ruim binnen het geplande tijdschema en binnen het geplande budget succesvol afgerond.

De verschillende niet-verzekeringsactiviteiten hebben in lijn met de verwachtingen gepresteerd. We hebben SuperGarant en Corins overgenomen; Deze bedrijven moeten samen met de bestaande distributieonderdelen VKG en Dutch ID onze marktpositie verder versterken. De eerder aangekondigde overname van BNG Vermogensbeheer is voltooid en het eerste succes is reeds behaald met een mandaat voor vermogensbeheer van € 1,7 miljard. Het operationeel resultaat van a.s.r. Bank was lager dan verwacht, als gevolg van investeringen om de organisatie verder te verbeteren.

Onze autonome kapitaalcreatie van € 301 miljoen was in lijn met de afgegeven indicatie bij de beursgang. Onze solvabiliteitsratio is met 189% solide. Hierdoor kunnen we ondernemend blijven opereren, winstgevende groei realiseren en een aantrekkelijk dividend uitkeren aan onze aandeelhouders.

Op grond van de goede financiële resultaten stellen wij een contant dividend van € 187 miljoen voor. Dit is hoger dan de eerdere indicatie dat over 2016 € 175 miljoen aan dividend zou worden uitgekeerd en meer dan de € 170 miljoen die over 2015 is uitgekeerd. Het dividendvoorstel is in overeenstemming met het nieuwe dividendbeleid dat met ingang van 2017 van kracht is geworden.

Na onze succesvolle beursgang in 2016 heeft de Nederlandse Staat in januari van dit jaar het belang in a.s.r verder afgebouwd tot 50,1%. Ook voor deze plaatsing was veel belangstelling van beleggers. a.s.r. heeft in die transactie drie miljoen eigen aandelen ingekocht, het maximale aantal waartoe wij mandaat hadden. Op de aanstaande Algemene Vergadering zullen wij een nieuw en marktconform mandaat vragen voor inkoop van eigen aandelen, zodat wij de mogelijkheid hebben om in volgende plaatsingen van de Staat te participeren.

In 2016 hebben we in meerdere opzichten het bewijs geleverd dat we onze strategie voortvarend en consistent uitvoeren. Het doet ons deugd dat onderkend wordt dat we de juiste maatregelen nemen om in een evenwichtige balans voor al onze stakeholders, de aandeelhouderswaarde op de lange termijn te kunnen vergroten. We zijn beleggers erkentelijk voor hun onverminderde vertrouwen in onze onderneming en strategie.

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van onze strategie. Namens de Raad van Bestuur wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun inzet en toewijding bij de dienstverlening aan onze klanten en voor de verdere ontwikkeling van a.s.r.

Wij verwachten dat 2017 opnieuw een boeiend jaar wordt en zijn vol vertrouwen dat wij, gezien onze klantfocus, financiële discipline, solide solvabiliteit en ons vakmanschap, goed gepositioneerd zijn om in een moeilijke markt waar de concurrentie groot is, commerciële mogelijkheden goed te benutten. We liggen op schema om onze doelstellingen voor de middellange termijn te halen.”

a.s.r. kerncijfers (€ miljoen, tenzij per aandeel of als percentage)

2016

2015

restated

Mutatie (%)

Operationeel resultaat

599

537

11,5%

Operationeel rendement op eigen vermogen

14,1%

14,4%

-0,3%-p

Nettoresultaat

659

620

6,2%

Rendement op eigen vermogen

17,0%

17,8%

-0,8%-p

Bruto geschreven premies

4.328

4.092

5,8%

Operationele lasten

-569

-575

-1,0%

Combined ratio, segment Schade

95,6%

95,0%

0,6%-p

Nieuwe productie, segment Leven (APE)

152

92

65,2%

 

 

 

 

 

31 dec. 2016

31 dec. 2015

restated

Mutatie (%)

Totaal eigen vermogen

4.471

4.259

5,0%

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

3.780

3.574

5,8%

Solvency II-ratio (standaardformule – na dividend)

189%

(day one) 180%

9,0%-p

Financial leverage

25,2%

25,1%

0,1%-p

Kaspositie holding (“ring-fenced”)

354

201

76,1%

Aantal fte’s (intern)

3.461

3.650

-5,2%

 

 

 

 

 

2016

2015

restated

Mutatie (%)

Operationeel resultaat per aandeel

2,77

2,46

12,6%

Dividend per aandeel

1,27

1,13

12,4%

Gewone winst per aandeel (op IFRS basis)

4,17

3,91

6,6%

Nadere toelichting

 • De financiële cijfers over 2015 zijn gecorrigeerd voor acquisities (one year window) en immateriële aanpassingen voor de boekhoudkundige verwerking van a.s.r.’s eigen pensioenregeling.
 • Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als gevolg van stelselwijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
 • Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (beëindigde bedrijfsactiviteiten).
 • Het operationeel resultaat per aandeel en de gewone winst per aandeel zijn gebaseerd op 150 miljoen geplaatste en uitstaande gewone aandelen. Het dividend per aandeel over 2016 is gebaseerd op 147 miljoen aandelen.

[1] De gepubliceerde Solvency II-ratio’s (standard formula) voor “day-one” 2016 en 2016 bedragen na dividend (respectievelijk € 170 miljoen en het voorgestelde € 187 miljoen).

[2] Het beschikbaar vermogen – “Eligible own Funds” – (“day-one” 2016) bedraagt € 6.076 miljoen en het vereist vermogen bedraagt € 3.374 miljoen. De gepubliceerde middenpuntraming per ultimo 2015 was 185%. De ratio’s worden gepresenteerd exclusief a.s.r. Bank.

[3] Voorgesteld dividend van € 1,27 per aandeel op basis van 147 miljoen aandelen. Dividend van € 1,13 over 2015 op basis van 150 miljoen aandelen (pro forma).