Utrecht,
08
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Nederland zet stijgende lijn door

Jaarresultaten 2010

Samenvatting

​ASR Nederland zet stijgende lijn door

 • Netto resultaat met 24% gestegen tot € 317 mln (2009: € 255 mln);
 • DNB solvabiliteit is op een sterk niveau van 221% (2009: 232%);
 • Bruto verzekeringspremie met 4% gedaald naar € 4.738 mln (2009: € 4.914 mln);
 • Leven productie (APE) gestegen met 4% Doelstellingen kostenbesparingsprogramma behaald;
 • Last toegenomen levensverwachting in één keer genomen;
 • Complexiteit organisatie en systemen verminderd;
 • Introductie nieuwe generatie producten Leven en Schade;
 • Voortgang in focus op klantbelang en terugwinnen klantvertrouwen;
 • Initiatieven voor oplossing problemen beleggingsverzekeringen, aangekondigd in 2011. 

(€ mln)

​2010 ​2009 ​Mutatie

​Netto resultaat

​317 255​ ​24%

​Bruto verzekeringspremie

​4.738 ​4.914 ​-4%

​Nieuwe productie segment Leven (APE)

​196 ​188 ​4%

​Operationele lasten segment Leven en Schade

​-541 ​-572 ​-5%

Operationele lasten segment Overig

​-131 ​-80 ​64%

Medewerkers in vaste dienst (in FTE)

​4.333 ​4.454 ​-3%

Totaal eigen vermogen*

​3.493 ​2.975 ​17%

​DNB solvabiliteit

​221% ​232% ​-11%p

​Bufferkapitaal (IFRS-basis)

​262% ​293% ​-31%p

​Kosten-premieratio

​12,7% ​13,3% ​-0,6%p

​Combined ratio

​100,3% ​101,4% ​-1,1%p
 * Totaal Eigen vermogen inclusief netto herwaardering van de vastgoedportefeuille.

 

Jos Baeten, voorzitter van de Raad van Bestuur van ASR Nederland:

‘Ons resultaat en onze sterke solvabiliteit laten zien dat we financieel stevig staan en de stijgende lijn die in 2009 is ingezet, weten vast te houden. Ons risicoprofiel is verder verlaagd, de complexiteit van de organisatie verminderd en de efficiency verbeterd. We hebben de last van de toegenomen levensverwachting in één keer genomen. Ondanks de daling van onze omzet met 4% is onze kostenpremieratio verbeterd van 13,3% naar 12,7%. De lasten van onze verzekeringsactiviteiten dalen met 5%. Wij hebben geïnvesteerd in onze bancaire activiteiten en begin 2011 banksparen geïntroduceerd. Met ons initiatief om klanten met een beleggingsverzekering actief de optie te bieden over te stappen naar een modern transparant product met lage kosten, laten we zien waar ASR voor staat: een financiële dienstverlener met een degelijk risicoprofiel en een stevige solvabiliteit, die het belang van klanten leidend maakt in zijn handelen’.

Kernontwikkelingen 2010

Mooi resultaat, solide balans, teruglopende omzet

In een sterk veranderende markt is het netto resultaat van ASR met 24% toegenomen. Deze toename, ten opzichte van 2009, komt voornamelijk door het herstel van de financiële markten, lagere financieringslasten en de verbetering van de combined ratio bij Schade. De solvabiliteit is, ondanks de gedaalde rente en de toegenomen levensduur, sterk gebleven op 221%. De omzet daalde met 4%.

In het Levensegment is ASR als gevolg van de lage rente terughoudend geweest in de Pensioenmarkt. De nieuwe productie (APE) is gestegen met 4%. Bij Vermogensopbouw was sprake van een verschuiving van de traditionele markt van verzekerd sparen naar bancaire producten. Een markt waarin ASR in 2010 niet aanwezig was. Inmiddels heeft ASR door de investering in ASR Bank de basis gelegd voor een positie in deze markt.

Het segment Schade ontwikkelde zich in lijn met de markt. In de distributie van producten binnen dit segment, is sprake van een groei van productie via internet.

Kosten verlaagd

ASR Nederland heeft de doelstelling om een structurele kostenbesparing van € 100 mln te realiseren succesvol afgerond. Ondanks een dalende omzet werd de kosten-premieratio verlaagd van 13,3% in 2009 naar 12,7% in 2010. De stijging van de operationele lasten in 2010 is voornamelijk veroorzaakt door het opstarten van ASR Bank.

Om de winstgevendheid op niveau te houden, is het noodzakelijk de kosten structureel verder te verlagen. Dat gebeurt door oude systemen af te bouwen en te vervangen door meer efficiënte systemen waarmee tegen structureel lagere kosten kan worden gewerkt. Verder wordt gewerkt aan permanente verbetering van efficiency via het Operational Excellence (OpEx) programma, gebaseerd op het lean-principe. Daarbij wordt de organisatie zo ingericht dat verspilling wordt voorkomen en dat is in het belang van klanten. Het leidt verder tot standaardisatie van processen en producten, het verhogen van de Straight Through Processing graad (automatisering van de procesgang) en het reduceren van de complexiteit en het aantal producten. Ook ondersteunende diensten als P&O en ICT werken aan het aanpassen van de organisatie volgens de lean principes.

Huisvesting

Bij ASR Nederland zijn in 2010 belangrijke stappen gezet in het realiseren van het huisvestingbeleid. Dit beleid houdt in dat ASR van 15 locaties in 2009 overgaat naar 3 locaties in 2015. In het afgelopen jaar zijn zeven locaties gesloten en zijn ruim 1.000 medewerkers hierdoor van locatie veranderd. 

Daarnaast is in 2010 verder gewerkt aan het programma Nieuwe Generatie Werken, met de doelstelling dat stapsgewijs alle medewerkers van ASR volgens dit principe kunnen werken. Inmiddels werkt een aantal afdelingen in een pilot volgens dit concept. Van 1,2 werkplekken per FTE in een traditionele kantooromgeving gaat ASR terug naar 0,7 werkplekken per FTE. Het Nieuwe Generatie Werken zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van klantwaarde, duurzaamheid, engagement van de medewerkers, naast het verlagen van de kosten.

Voortgang strategie

De strategie van ASR Nederland is gebaseerd op de drie samenhangende pijlers: klantbelang, financiële soliditeit en een efficiënte marktspeler. In ieder van deze pijlers is in het jaar 2010 voortgang geboekt.

Klantbelang

 • Uitbreiding van Nieuwe Generatie producten met als kenmerk lage kosten, transparantie en begrijpelijkheid;
 • Start oplossing ten aanzien van beleggingsverzekeringen in 2011;
 • Snellere en effectievere hulp aan klanten via het Klant Contact Centrum;
 • Klanttevredenheid component opgenomen in beloningsstructuur van Raad van Bestuur en Senior Management.

Nieuwe generatie producten

Eind 2009 is gestart met de introductie van Nieuwe Generatie Producten in zowel het Leven- als het Schadebedrijf. Dit zijn producten die worden gekenmerkt door een zeer laag en transparant kostenniveau. In 2010 is dit uitgebreid met de introductie van het nieuwe product VermogenGarant.

Compensatie beleggingsverzekeringen

In 2010 zijn belangrijke stappen gezet in het waarmaken van de ambities. Er zijn nieuwe producten geïntroduceerd, waarmee ASR laat zien het belang van klanten voorop te stellen. Zo is er op verschillende onderwerpen klantonderzoeken gedaan, onder andere door met hen in gesprek te gaan. Dit heeft ons veel inzicht gegeven in wat klanten willen, wat hen beweegt en hoe wij ons daarop kunnen aanpassen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat klanten geen begrip hebben voor het feit dat de compensatie bij beleggingsverzekeringen pas aan het einde van de looptijd van de polis wordt uitgekeerd. Tegelijkertijd bleek dat klanten compensatie vanzelfsprekend vinden, maar ook een alternatief willen hebben voor hun huidige polis. Daarom is ASR een overleg gestart met de Stichtingen om de compensatie waar klanten nu recht op hebben al in 2011 in de polis storten, in plaats van aan het einde van de looptijd. Verder krijgen klanten met een beleggingsverzekering een kosteloos adviesgesprek om te bepalen wat voor hen de beste oplossing is. Daarbij valt te denken aan voortzetting van de bestaande beleggingsverzekering, of aan een overstap naar één van de nieuwe ASR producten, ASR VermogenGarant, ASR VermogenBelegd of naar een bankspaarvariant. In alle gevallen zullen bij het omzetten van de beleggingsverzekering geen afkoopkosten in rekening worden gebracht.

Om het klantbelang nog nadrukkelijker naar voren te laten komen is dit ook opgenomen in de beloningscriteria van de Raad van Bestuur en het Senior Management. De variabele beloning van de Raad van Bestuur en het Senior Management is nu voor 1/3 afhankelijk van klanttevredenheid, voor 1/3 van financiële prestaties van ASR en voor 1/3 van de individuele prestaties. De variabele beloning is hiermee voor 40% tot 60% afhankelijk van niet-financiële criteria. Het is de wens van de Raad van Bestuur om klanttevredenheid op te nemen in de beloningsstructuur van alle medewerkers. ASR Nederland is hierover in gesprek met de vakbonden.

Financiële Soliditeit versterkt

 • Diversificatievoordelen bereikt door juridische herstructurering;
 • DNB solvabiliteit blijft op een sterk niveau van 221% (2009: 232%), bufferkapitaal bedraagt 262% (2009: 293%);
 • Risico’s binnen de beleggingsportefeuille verder teruggebracht:
 • Investeringen in PIIGS landen afgenomen;
 • Investeringen in financiële instellingen afgenomen, voornamelijk in Tier 1leningen;
 • Vastgoed beleggingen verder teruggebracht;
 • Nieuw raamwerk ingericht voor risicomanagement.

Juridische herstructurering

In 2010 werden de verschillende levensverzekeringsentiteiten gefuseerd tot één ASR Levensverzekering N.V. Hiermee behaalt ASR Nederland diversificatievoordelen in het kort- en langlevenrisico. Zo verkoopt ASR Levensverzekering N.V. zowel overlijdensrisicoverzekeringen (kortlevenrisico) als levensverzekeringen (langlevenrisico). Door deze juridische fusie blijft de DNB solvabiliteit van ASR Levensverzekeringen N.V. op een stevig niveau en hebben we de lasten van de stijgende levensverwachting in één keer genomen.

Aanhoudend sterke solvabiliteit

De DNB solvabiliteit van ASR Nederland is met 11%-punt afgenomen tot 221% per eind 2010 (2009: 232%). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de waarde van de verzekeringsverplichtingen als gevolg van de daling in 2010 van de voor deze berekening gehanteerde rente. Deze rentedaling is ten dele gecompenseerd door de hiermee samenhangende waardestijging van de obligaties en swaptions. Door de lage rente is de rentegevoeligheid van de DNB solvabiliteit en het bufferkapitaal toegenomen, ondanks de risico beperkende maatregelen. De waardestijging van aandelen en vastgoed leverde een positieve bijdrage aan de aanwezige solvabiliteit.

Risico’s binnen de beleggingsportefeuille verder teruggebracht

De risico’s binnen de beleggingsportefeuille zijn verder afgenomen, onder meer door de verkoop van obligaties van financiële instellingen, door het terugbrengen van beleggingen in staatsobligaties van PIIGS landen (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) en door verkoop van vastgoed. Het belang in obligaties van financiële instellingen is in 2010 met 11% afgenomen tot € 6,7 mrd. Deze reductie heeft met name plaatsgevonden in Tier 1-leningen. Het belang in obligaties van overheden van PIIGS landen is sterk afgebouwd van € 606 mln eind 2009 tot € 164 mln. ASR Nederland heeft hoofdzakelijk herbelegd in AAA vastrentende waarden, zoals langlopende Duitse en Nederlandse staatsobligaties en Nederlandse hypotheken. De vastgoedportefeuille van ASR Vastgoed Vermogensbeheer is door tactische verkopen in lijn gebracht met de strategische asset mix van ASR Nederland. In totaal is er in 2010 voor € 346 mln aan vastgoed verkocht.

Nieuw raamwerk integraal risicomanagement

In 2010 is een nieuw raamwerk tot stand gekomen voor integraal risicomanagement. Dit raamwerk is in overeenstemming met de Solvency II, die vanaf 2013 van kracht worden. Onderdeel van dit raamwerk vormen structuren voor control risk self assesment (CRSA) en de zogenoemde own risk solvency assesment (ORSA). Daarnaast is een risicokader ontwikkeld voor het bepalen van het aan te houden economisch kapitaal (ECAP), voor zowel de verzekeringstechnische als de beleggingsrisico's. Dit ECAP raamwerk, dat is geënt op Solvency II, wordt in 2011 uitgerold naar de productlijnen. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de sturing op waardecreatie van de productlijnen. Daarnaast is de strategische beleggingsmix voor het eerste geoptimaliseerd conform Solvency II. Met deze stappen op het gebied van risicobeheer is belangrijke vooruitgang geboekt in het in technisch opzicht gereedmaken van de onderneming voor een toekomstige privatisering.

Efficiëntie vergroot

 • Programma Complexiteitsreductie;
 • Integratie Falcon in ASR Verzekeringen.

Complexiteitsreductie

ASR werkt permanent aan het verhogen van haar efficiency via het programma Complexiteitsreductie. Door fusies en integraties in het verleden, de voortdurend veranderende wetgeving en de veranderende wensen van de klant is complexiteit ontstaan in processen en productvarianten. De consequentie hiervan is dat de kosten van productbeheer en systeemonderhoud door de jaren heen zijn toegenomen. Door het programma Complexiteitsreductie is meer inzicht gekomen in de hoeveelheid en overlap van productvarianten,processen en IT-systemen. Deze inzichten worden gebruikt voor het verminderen hiervan, maar daarnaast dienen ze ook als uitgangspunt voor het verdere ontwikkeling van de Nieuwe Generatie producten.

Integratie Falcon in ASR Verzekeringen

Vanwege de sterk veranderende markt voor individuele levensverzekeringen en in het bijzonder beleggingsverzekeringen, is Falcon Leven per 1 september 2010 geïntegreerd in ASR Verzekeringen. Om optimaal en efficiënt in te spelen op de marktontwikkelingen en de veranderende klantbehoefte zijn de verschillende bedrijfsonderdelen geïntegreerd. Deze integratie past tevens in de strategie om de backoffices van gelijksoortigeproducten te centraliseren.

Dividend

Er wordt voorgesteld om de volledige winst toe te voegen aan het Eigen vermogen en geen dividend uit te keren. 

Toekomst

ASR Nederland is sinds 3 oktober 2008 100% eigendom van de Staat der Nederlanden. In tegenstelling tot een aantal andere financiële instellingen heeft ASR Nederland geen kapitaalsteun ontvangen. Evenmin zijn garanties of leningenverstrekt.Zoals aangegeven door de aandeelhouder heeft ASR Nederland voortgang geboekt om klaar te zijn voor privatisering.

De gedachten van de aandeelhouder gaan in eerste instantie uit naar een beursgang, maar ook andere vormen van verkoop worden niet uitgesloten; alle strategische en financiële opties worden opengehouden. De wijze waarop en het moment van de privatisering blijven onderwerp van gesprek.