Utrecht,
03
september
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Nederland verbetert solvabiliteit en sluit eerste halfjaar af met netto winst van EUR 77 miljoen

Samenvatting

ASR Nederland heeft het eerste halfjaar een netto resultaat geboekt van EUR 77 miljoen. Door een financiële herstructurering door te voeren zijn de balansrisico's verder afgenomen. De financiële buffers zijn gestegen met 54 procentpunten tot 287%.​

Kerngegevens

  • Bufferkapitaal gestegen naar 287% (ultimo 2008: 233%)
  • Netto resultaat EUR 77 miljoen
  • Bruto premie 19% lager, voornamelijk door lagere koopsom-omzet
  • Schaderatio neemt toe van 61,3% naar 68,8%
  • Totale kosten EUR 18 miljoen hoger door met name ontvlechting
  • Eerste resultaat kostenbesparing EUR 8 miljoen

Toelichting van Jos Baeten, Voorzitter Hoofddirectie ASR Nederland

"Na ons verlies over 2008 zijn wij tevreden met het netto resultaat van EUR 77 miljoen over het eerste halfjaar. Zeker als we ons realiseren dat daarin nog negatieve effecten van de financiële markten zitten. Samen met de versterkte solvabiliteit en de sterk gereduceerde renterisico's illustreert dit voor ons de onderliggende kracht van ASR Nederland."

Resultaat

Het eerste halfjaar van 2009 laat een netto resultaat van EUR 77 miljoen zien. Dit positieve resultaat is een kentering ten opzichte van het dramatische tweede halfjaar van 2008. Financiële markten herstelden zich en de solvabiliteit verbeterde sterk. Dit ondanks de met 7,5 procentpunten gestegen schaderatio ten opzichte van het eerste halfjaar van 2008 met een negatieve impact van EUR 58 miljoen. Daarnaast is de negatieve impact van de financiële markten EUR 85 miljoen, terwijl deze impact in het eerste halfjaar van 2008 EUR 26 miljoen positief was. Tot slot zijn de reguliere beleggingsopbrengsten door lagere dividend- en rente-opbrengsten met EUR 62 miljoen gedaald.De vraag naar verzekeringsproducten stond marktbreed onder druk, wat een verscherpte concurrentie op prijs tot gevolg had. Dit heeft zijn weerslag gehad op de bruto premie en nieuwe productie.Bij Leven Individueel is de premie-omzet gedaald met 4%, door met name de stagnerende huizen- en hypothekenmarkt. Door de keuze voor een verantwoord rendement, is de koopsomomzet met 37% gedaald.De economische omstandigheden in het bedrijfsleven en de daaruit voortkomende saneringen hebben hun invloed gehad op de zakelijke marktsegmenten. De bruto premie voor pensioenverzekeringen daalde daardoor met 57%.Door minder hoge koopsommen in vergelijking met de hoge productie in 2008, het achterwege blijven van indexeringen en het opdrogen van de oversluitmarkt is de koopsomomzet van met name grote collectieve pensioencontracten met 88% gedaald. De premie-omzet steeg 6% met name als gevolg van de hoge productie in 2008.De bruto premie van het schadebedrijf bleef met EUR 1.386 miljoen nagenoeg gelijk. De schaderatio nam toe van 61,3% naar 68,8%. Bij brand- en inboedelverzekeringen was, naast de mei-storm, sprake van een aantal grote schades. Ook bij autoverzekeringen steeg de schaderatio.De verslechterende economische situatie is bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) niet alleen terug te zien in de vermindering van de aanwas van nieuwe verzekeringen in vergelijking met voorgaande jaren, maar ook in een verhoging van royement door wanbetaling en faillissementen. Zo ligt het aantal beëindigde individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van zelfstandig ondernemers door faillissementen 135% hoger dan over de vergelijkbare periode in 2008.Ook aan de schadekant is de invloed van de economische crisis duidelijk. Het aantal meldingen van arbeidsongeschiktheid van zelfstandig ondernemers steeg over de eerste zes maanden met 15% in vergelijking met 2008.

Ontvlechting

ASR Nederland maakt sinds de overname door de overheid op 3 oktober vorig jaar geen onderdeel meer uit van Fortis. Omdat veel activiteiten met elkaar verweven waren, heeft het eerste halfjaar van 2009 sterk in het teken van de ontvlechting van activiteiten gestaan. Dit hield onder meer in het splitsen, aanpassen en opbouwen van stafactiviteiten zoals het facilitair bedrijf, automatisering, personeelszaken, investor relations en juridische zaken. Ditzelfde gold voor de gezamenlijke ICT-infrastructuur en de arbeidscontracten van medewerkers die voor andere bedrijfsonderdelen werkzaam waren. Inmiddels zijn vrijwel alle medewerkers herplaatst en functioneert ASR Nederland zelfstandig.

Kosten

Vanuit de visie op de marktontwikkeling en het perspectief op langere termijn vindt ASR Nederland het belangrijk structureel een substantiële verlaging van de kosten/omzetratio door te voeren. Als aanzet daartoe is in april van dit jaar een kostenbesparingsprogramma van EUR 100 miljoen ten opzichte van de begroting 2009 geïntroduceerd voor de periode tot medio 2010. Onderdeel daarvan is een vermindering van 700 arbeidsplaatsen. Inmiddels is het aantal arbeidsplaatsen met 230 afgenomen.De kosten zijn in het eerste halfjaar beïnvloed door een aantal incidentele factoren (EUR 26 miljoen). Naast een aantal boekhoudkundige effecten betreft dit met name eenmalige ontvlechtingskosten. Daar staan de eerste effecten van het kostenbesparingsprogramma tegenover (EUR 8 miljoen).Een aantal van de eerder aangekondigde maatregelen om de kosten structureel te verlagen zijn inmiddels getroffen:

  • De backoffices van ASR Verzekeringen en De Amersfoortse Verzekeringen zijn organisatorisch onder één aansturing gebracht.
  • Falcon, de zelfstandige unit linked verzekeraar, wordt uiterlijk 1 november 2011 geïntegreerd in ASR Verzekeringen. Daarmee verdwijnen de labels Falcon, Interlloyd Leven en VSB Leven
  • De huisvesting, met uitzondering van de Europeesche in Amsterdam en Ardanta in Enschede, wordt geconcentreerd. Uiterlijk 2015 zullen de verschillende labels en bedrijfsonderdelen, die nu op negen plaatsen in het land zijn gevestigd, zijn gehuisvest op één centrale locatie in de regio Utrecht.

De positieve impact van deze maatregelen op het kostenniveau zal in de loop van 2009 verder merkbaar gaan worden.

Financiële soliditeit

Om op eigen kracht de balansposities te verbeteren en balansrisico's te verminderen zijn maatregelen getroffen om de beleggingen beter af te stemmen op de verplichtingen door middel van swaptions en door kortlopende obligaties te vervangen door op de markt langlopende staatsobligaties te verwerven. Dankzij deze maatregelen is het renterisico aanzienlijk teruggebracht naar aanvaardbaar niveau. Ook de gevoeligheid van de solvabiliteit voor aandelenrisico is verder teruggebracht en inmiddels beperkt.

In 2008 waren de hogere risicopremies (credit spreads) op de vastrentende beleggingen van voornamelijk financiële instellingen aanleiding tot het nemen van forse voorzieningen en negatieve resultaten. Het voorzichtige herstel van vertrouwen in de financiële sector en daarmee gepaard gaande verlaging van de risico-opslagen op de rente (credit spread) heeft, naast de genomen maatregelen, een belangrijke bijdrage gehad aan het herstel van de solvabiliteit. Het bufferkapitaal steeg van 233% per eindejaar 2008 tot 287% per 30 juni 2009.

Herstructurering Tier 1 kapitaal

ASR Nederland heeft gedurende de eerste zes maanden stappen ondernomen om een aantal Tier 1 leningen met een hoofdsom van EUR 650 miljoen te herstructureren. De leningen, die waren vormgegeven via een Amerikaanse structuur, zijn vervangen door hybride Tier 1 instrumenten die direct zijn uitgegeven door ASR Nederland en die worden gegarandeerd door ASR Levensverzekering N.V.Aan beleggers is instemming gevraagd met de herstructurering en de opheffing van de Amerikaanse structuur. Tevens is beleggers de mogelijkheid geboden om hun belegging om te wisselen in nieuwe hybride Tier 1 instrumenten, direct uitgegeven door ASR Nederland. Een overgrote meerderheid van de beleggers (91%) heeft ingestemd met de voorgestelde herstructurering. Als gevolg hiervan is de Amerikaanse structuur op 10 augustus 2009 ontbonden. De positieve resultaten worden in de tweede helft van het jaar verwerkt en verantwoord.Het externe kapitaal van ASR Nederland bestaat uit de hybride Tier 1 instrumenten en gewone aandelen. Na de herstructurering staan de hybride Tier 1 instrumenten ter waarde van EUR 521 miljoen genoteerd aan EURONEXT Amsterdam. Het gewone aandelenkapitaal wordt sinds 3 oktober 2008 gehouden door de Staat der Nederlanden. Er is geen directe of indirecte kapitaalsteun van de Staat ontvangen.Zoals eerder aangegeven ligt een lange termijn aandeelhoudersrelatie van de Staat der Nederlanden in ASR Nederland niet voor de hand. Er is overleg met de Hoofddirectie en de Raad van Commissarissen over de manier en het moment waarop ASR Nederland kan worden teruggebracht naar de private markt.

Opbouw nieuwe identiteit

Parallel aan de ontvlechting is een begin gemaakt met de opbouw van een nieuwe eigen identiteit. Kern daarvan is het realiseren van een nieuw evenwicht in de waarde die ASR Nederland biedt aan de verschillende stakeholders met ieder hun eigen belangen: klanten, aandeelhouder, medewerkers en overige stakeholders.Omdat ASR Verzekeringen als merknaam nog onbekend is bij het publiek, is een campagne gestart onder de slogan: "Wij zijn ASR. En wie bent u?" Daarin vertelt ASR Verzekeringen dat zij de persoonlijkste verzekeraar van Nederland is. En dat juist daarom wordt samengewerkt met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. "Die kennen onze klanten het best en kunnen dus de best passende verzekering adviseren. Of dat er nou eentje van ons is of niet."In het kader van naamsbekendheid heeft ASR tevens het lopende contract met Feyenoord overgenomen en staat ASR Verzekeringen op het shirt.ASR Verzekeringen en De Amersfoortse Verzekeringen richten de dienstverlening op klanten die behoefte hebben aan kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Voor klanten die rechtstreeks verzekeringen af willen sluiten, heeft ASR Nederland in 2008 Ditzo geïntroduceerd. Door eigenzinnige campagnes is Ditzo in korte tijd uitgegroeid tot een sterk online verzekeringsmerk, dat zich met zeer persoonlijke service en ondersteuning richt op klanten die zichzelf helpen.Met de opbouw van een nieuwe identiteit, het verbeteren van de kapitaalspositie en de terugkeer naar positieve resultaten heeft ASR Nederland de eerste stappen gezet om de stevige positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt te bevestigen.

Cijfers en Toelichting Leven/Schade

Kerncijfers ​ ​ ​ ​

ASR Nederland (EUR miljoen) ​30 juni 2009 ​30 juni 2008 ​% ​31 december 2008

Bruto premies Leven

​1.426 2.089​ -32%​ 3.491​

​Bruto premies Schade

​1.386 1.405​ -1%​ 2.268​

​Totaal bruto premie

​2.812 3.494​ ​-19% ​5.758

​Totaal resultaat Leven voor belasting

​50 266​ -81% ​-856

​Totaal resultaat Schade voor belasting

​44 122​ -64%​ ​10

​Totaal resultaat voor belasting

​95 388​ -76%​ ​-846

​Belasting

​-16 -188​ --​ 212

​Resultaat na belasting

​79 300​ -74%​ -633​

​Minderheidsbelang

​-2 ​-9 ​-- ​-7

​Netto resultaat

​77 ​291 ​-74% ​-640

​Operationele kosten

​290 ​272 ​6% ​591

​Kosten-premieratio (netto)

​14,1% ​12,8% ​14,7%

ASR Nederland (EUR miljoen)

​30 juni 2009 ​31 december 2008 ​%

​Bruto technische voorziening Leven

​26.388 26.124​ ​1%

​Bruto technische voorziening Schade

​3.648 ​3.289 ​11%

​Totaal bruto technische voorziening

​30.037 ​29.413 ​2%

Totaal vermogen (inclusief herwaardering vastgoed) *

​1.907 ​1.757 ​9%

​Balanstotaal

​36.666 ​36.714 ​0%

​Bufferkapitaal **

​287% ​233%
​Aantal werknemers (FTE) ​4.530 ​4.540 ​0%

 

* Het gepresenteerde vermogen is een combinatie van het eigen vermogen en de herwaardering van het vastgoed. Per 30 juni 2009 bedroeg het eigen vermogen EUR 745 miljoen en de herwaardering van het vastgoed EUR 1.162 miljoen. Per 31 december 2008 bedroeg het eigen vermogen EUR 529 miljoen en de herwaardering van het vastgoed EUR 1.228 miljoen.

** Voor de berekening van het bufferkapitaal worden aan het vermogen, naast de herwaardering van het vastgoed, meerdere toevoegingen gedaan, zoals bijvoorbeeld de capital securities en de overwaarde in de technische voorzieningen zoals vastgesteld op basis van de IFRS-toereikendheidstoets.

Bruto premie

Tegen de achtergrond van een organisatie die sterk in beweging is en waarbij de financiële markten een duidelijke invloed hebben op de verkoop van verzekeringen, is de bruto premie in het eerste halfjaar van 2009 uitgekomen op EUR 2.812 miljoen (-19%).

Leven

De bruto premiebij Leven bedroeg EUR 1.426 miljoen, 32% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met name doordat de omzet van koopsommen aanmerkelijk is gedaald (-59%). Premiebetalend is slechts licht gedaald met 2%.

Schade

De bruto premie Schadeis ondanks verslechterde marktomstandigheden en toenemende prijsconcurrentie met EUR 1.386 miljoen zo goed als in lijn gebleven met vorig jaar. De omzet van Zorg inclusief Ziektekosten is gedaald met 4%, terwijl de omzet van Motor, Brand en Overige schadeverzekeringen is gestegen met 2%.De stagnerende economie en toegenomen concurrentie was duidelijker waarneembaar op denieuwe productie Schade. Dit is vooral veroorzaakt door minder nieuwe productie bij Ziektekosten en prijsdruk bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Netto resultaat

ASR Nederland realiseerde het afgelopen halfjaar, na de verliesgevende laatste zes maanden van 2008, een netto resultaat van EUR 77 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van het lichte herstel op de financiële markten ten opzichte van het laatste halfjaar van 2008. Anderzijds door het resultaat van een sterke verbetering van de beleggingsopbrengsten en een aanzienlijke vermindering van de afboekingen (impairments) op beleggingen.In vergelijking met het eerste halfjaar van 2008 daalde het netto resultaat van EUR 291 miljoen tot EUR 77 miljoen. Deze afname is hoofdzakelijk veroorzaakt door een significante verlaging van het resultaat uit verkoop van beleggingen. Dit omdat in het eerste halfjaar van 2008 een belangrijk deel van de aandelenportefeuille is afgebouwd om zo het risicoprofiel te verlagen. Als gevolg hiervan zijn ook de dividendinkomsten minder.Daarnaast is een duidelijke toename van de geclaimde schades in het schadebedrijf waarneembaar, met name bij motor-, brand- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Vermogen en solvabiliteit

Het totaal vermogen (het eigen vermogen en de herwaardering van het vastgoed) is in het eerste halfjaar 2009 ten opzichte van het jaareinde 2008 toegenomen vanEUR 1.757 miljoen naar EUR 1.907 miljoen. De belangrijkste reden van deze toename is de herwaardering op de beleggingen van EUR 139 miljoen naast de toevoeging van het netto resultaat van EUR 77 miljoen.De solvabiliteit, waarbij het bufferkapitaal wordt uitgedrukt als een percentage van het vereiste minimum vermogen, is voor ASR Nederland per 30 juni 2009 gestegen naar 287% (ten opzichte van 233% ultimo 2008).

Het DNB solvabiliteitspercentage van ASR Nederland N.V. bedraagt 227% per 30 juni 2009, en dat van ASR Levensverzekeringen N.V. 390%.

In het afgelopen halfjaar heeft ASR Nederland maatregelen genomen om de rentegevoeligheid te verminderen. Zo zijn er voor ruim EUR 100 miljoen swaptions aangeschaft en zijn voor EUR 2,5 miljard kortlopende obligaties vervangen voor langlopende staatsobligaties. Hiermee is de looptijd (duration) van de beleggingen beter in lijn gebracht met die van de verplichtingen. Daarnaast zijn de aandelenposities verder afgedekt en afgebouwd tot EUR 1,2 miljard en is door middel van gewijzigde herverzekering het vereiste kapitaal verminderd.

Leven

​ ​ ​ ​

​(EUR miljoen)

​30 juni 2009 ​30 juni 2008 ​% ​31 december 2008

Totaal bruto premie

​1.426 ​2.089 ​-32% ​3.491

​Toegerekende technische beleggingsopbrengsten

​735 ​-682 ​-- ​-2.622

​Herverzekeringspremies en overige opbrengsten

​26 ​-13 ​-- ​-69

​Totaal opbrengsten

​2.186 ​1.395 ​57% ​800

​Bruto uitkeringen

-1.441​ ​-1.292 ​12% ​-2.538

​Mutatie voorziening verzekeringsverplichtingen

​-569 ​163 ​-- ​1.186

​Overige technische kosten

​121 ​-17 ​-- ​6

​Totaal technische kosten

​-1.889 ​-1.146 ​65% ​-1.346

​Operationele kosten

​-133 ​-120 ​11% ​-263

​Provisies, mutatie geactiveerde acquisitiekosten

​-86 ​-105 ​-19% ​-188

​Totaal bedrijfskosten

​-219 ​-225 ​-3% ​-451

​Technisch resultaat Leven voor belastingen

​78 ​23 ​-- ​-998

​Toegerekende resultaten uit verkoop beleggingen

​-15 ​64 ​-- ​54

​Overig niet technisch resultaat

​-12 ​178 ​-- ​88

​Resultaat voor belasting

​50 ​266 ​-- ​-856

​Belasting

​-7 ​-58 ​-88% ​216

​Resultaat na belasting

​43 ​208 ​-- ​-640

​Minderheidsbelang

​-2 ​-9 ​-78% ​-7

​Netto resultaat

​42 ​199 ​-- ​-647

​Kosten-premieratio (netto)

​13,1% ​10,9% ​-- ​13,4%

​Nieuwe productie (APE)

​118 ​214 ​-45% ​305
 

Bruto premie

Debruto premiebij Leven is met 32% gedaald door een sterke afname van het premievolume van koopsommen. Bij koopsommen Individueel heeft ASR Nederland bewust gekozen voor aanpassing van de tarifering, teneinde een bedrijfseconomisch verantwoord rendement te realiseren. De koopsommen Collectief zijn gedaald doordat de pensioenmarkt grotendeels stil is komen te liggen, indexering van de pensioenaanspraken veelal achterwege is gebleven en doordat de koopsomomzet in 2008 sterk werd beïnvloed door een aantal grote nieuwe contracten.De nieuwe Leven productie, gemeten in APE, daalde in het eerste halfjaar vanEUR 214 miljoen naar EUR 118 miljoen. Deze ontwikkeling is eveneens voor het grootste deel veroorzaakt door de daling van de productie vankoopsommen (-65%) en dan voornamelijk bij het collectieve bedrijf als gevolg van de economische recessie en het uitblijven van indexaties van opgebouwde pensioenaanspraken. De daling bijpremiebetalend (-29%) kwam door het slechtere beurssentiment waardoor vooral beleggingsgerelateerde en hypotheekgebonden producten minder zijn verkocht.Het marktaandeel (18.4%) bij premiebetalend Individueel bleef nagenoeg gelijk (18.6% in dezelfde periode vorig jaar).

Technisch resultaat

Hettechnisch resultaatis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toegenomen van EUR 23 miljoen naar EUR 78 miljoen. De belangrijkste reden hiervan is de toename in de totale opbrengsten, die hoofdzakelijk het gevolg zijn van de hogere beleggings-opbrengsten. Een belangrijk deel van die beleggingsopbrengsten is voor rekening en risico van polishouders. De daarmee samenhangende toevoeging aan de technische voorziening komt tot uiting in de post mutatie voorziening verzekeringsverplichtingen.

Bedrijfskosten

Per saldo zijn de bedrijfskosten3% gedaald naar EUR 219 miljoen. De lagere productie en het afschaffen van de bonusprovisie hebben geleid tot een verlaging van de post provisies. De stijging van de operationele kosten met 11% tot EUR 133 miljoen had onder andere betrekking op de kosten van de ontvlechting van Fortis en investeringen in systemen om tegemoet te komen aan de eisen voor transparantie en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er investeringen gedaan ten behoeve van een nieuwe generatie levensverzekeringsproducten waarvoor onder meer extra ICT-kosten zijn gemaakt. Het doel is om een nieuwe productlijn te realiseren waarmee nog beter kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de markt en de veranderende vraag van consumenten.

Netto resultaat

Hetnetto resultaatdaalde in het eerste halfjaar van EUR 199 miljoen in 2008 naar EUR 42 miljoen in 2009. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een significant lager overig niet-technisch resultaat, waaronder het resultaat uit verkoop van beleggingen. In 2008 waren deze sterk toegenomen, aangezien toen is gestart met het afbouwen van de aandelenportefeuille.

Schade ​ ​ ​ ​

​(EUR miljoen)

​30 juni 2009 ​30 juni 2008 ​% ​31 december 2008

​Bruto premie Zorg incl. ziektekosten

​816 ​847 ​-4% ​1.260

​Bruto premie Motor, Brand, Overig

​570 ​557 ​2% ​1.007

​Totaal bruto premie

​1.386 ​1.405 ​-1% ​2.268

​Toegerekende technische beleggingsopbrengsten

​60 ​45 ​32% ​-47

​Mutatie voorziening onverdiende premie, herverz. premies

​-359 ​-383 ​-6% ​-205

​Totaal opbrengsten

​1.087 ​1.067 ​2% ​2.016

​Bruto uitkeringen

​-696 ​-588 ​18% ​-1.203

​Mutatie voorziening verzekeringsverplichtingen

​-115 ​-117 ​-2% ​-185

​Overige technische kosten (excl. schadebehandeling)

​101 ​76 ​33% ​107

​Totaal technische kosten

​-711 ​-629 ​13% ​-1.281

​Operationele kosten

​-157 ​-152 ​3% ​-328

​Provisies, mutatie geactiveerde acquisitiekosten

​-165 ​-161 ​2% ​-334

​Totaal bedrijfskosten

​-322 ​-314 ​3% ​-662

​Technisch resultaat Schade voor belastingen

​54 ​126 ​-57% ​74

​Toegerekende resultaten uit verkoop beleggingen

​-8 ​4 ​-- ​-25

​Overig niet technisch resultaat

​-3 ​-7 ​-- ​-39

​Resultaat voor belasting

​44 ​122 ​-64% ​10

​Belasting

​-9 ​-30 ​-70% ​-4

​Resultaat na belasting

​35 ​92 ​-62% ​10

​Minderheisbelang

​0 ​0 ​-- ​0

​Netto resultaat

​35 ​92 ​-62% ​6

​Schaderatio

​68,8% ​61,3% ​62,1%

​Kostenratio

​15,2% ​14,8% ​15,8%

​Provisieratio

​16,0% ​15,7% ​16,2%

​Combined ratio

​99,9% ​91,7% ​94,1%

Bruto premie

Ondanks de verslechterde marktomstandigheden en toenemende (prijs)concurrentie is debruto premie Schademet EUR 1.386 miljoen nagenoeg in lijn met vorig jaar. Door een toename van het aantal verzekerden en door de verhoging als gevolg van indexaties lieten, behalve AOV, alle branches een stijging zien. De toegerekende technische beleggingsopbrengsten zijn met 32% gestegen naar EUR 60 miljoen door een lager niveau aan afschrijvingen op de vastrentende portefeuille.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn in vergelijking met vorig jaar gestegen met 3% en komen uit opEUR 322 miljoen. De operationele kosten zijn voornamelijk gestegen door kosten in verband met de verzelfstandiging van ASR Nederland en het treffen van een reorganisatie-voorziening. De kostenratio is daardoor gestegen van 14,8% naar 15,2%.

Technisch resultaat

Het technisch resultaat van Schade daalde van EUR 126 miljoen naar EUR 54 miljoen. Deze daling werd onder andere veroorzaakt door een verhoging van de schadelast vanwege een hogere schadefrequentie, stijging van het aantal grote schades en het noodweer in mei. Dit resulteerde in een toename van de schaderatio met 7,5%-punt naar 68,8%. De combined ratio van schade is als gevolg hiervan gestegen naar 99,9% in vergelijking met 91,7% in dezelfde periode in 2008. Inmiddels is actie ondernomen om deze ontwikkeling tegen te gaan, zo is bijvoorbeeld bij ASR Verzekeringen de no-claim beschermer bij Motor afgeschaft.

Netto resultaat

Het netto resultaat daalt met 62% naar EUR 35 miljoen. Enerzijds is dit het gevolg van de toegenomen schadelast en hogere kosten, anderzijds door lagere beleggingsopbrengsten.

Disclaimer

De informatie die in het kader van de publicatie van de halfjaarcijfers wordt verstrekt, inclusief de informatie die tijdens de conference call wordt verstrekt en naderhand op de opname van de conference call is te beluisteren, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht.

Ondanks de zorgvuldigheid die hieraan wordt besteed, kan het zijn dat de informatie onjuistheden en of onvolledigheden bevat. Om deze reden kunnen aan de op deze wijze verstrekte informatie geen rechten worden ontleend. Afnemers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.