Utrecht,
18
december
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR Nederland sluit akkoord over beleggingsverzekeringen met belangenorganisaties van polishouders

Samenvatting

​ASR Nederland is tot een akkoord gekomen met Stichting Verliespolis, Stichting Woekerpolis Claim, Vereniging van Effectenbezitters, Vereniging Eigen Huis en Vereniging Consument & Geldzaken. Het akkoord bevat ten opzichte van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening een nadere uitwerking van de kostencompensatie voor beleggingsverzekeringen van ASR Nederland. Qua uitgangspunten en invulling is dit akkoord op hoofdlijnen vergelijkbaar met de eerdere akkoorden van de genoemde organisaties met Delta Lloyd en Nationale Nederlanden. De aard en omvang van de portefeuille beleggingsverzekeringen van ASR Nederland maken dat het financiële belang dat met dit akkoord is gemoeid, omvangrijker is.

Aanleiding
Sinds het verschijnen van het AFM rapport in 2006 is er grote maatschappelijke kritiek ontstaan op de informatieverstrekking over en het kostenniveau van beleggingsverzekeringen in het algemeen. 

Dit heeft met ingang van 1 januari 2008 geleid tot nieuwe regelgeving m.b.t. de informatieverstrekking door aanbieders over lopende en nieuwe beleggingsverzekeringen (Modellen de Ruiter). Voor beleggingsverzekeringen gesloten voor 2008 zijn initiatieven ontstaan om de kosten te maximeren en hetgeen daarboven in rekening is gebracht, te compenseren. In maart van dit jaar heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan Wolter Wabeke, zijn Aanbeveling gedaan voor kostenmaximering en -compensatie voor polishouders.

De Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben het initiatief genomen om belangen van polishouders te bundelen en namens hen met aanbieders in onderhandeling te treden om tot kostencompensatie te komen. Recent hebben zij bekend gemaakt tot een akkoord te zijn gekomen met Delta Lloyd en Nationale Nederlanden.

Akkoord met ASR Nederland
Vandaag maken partijen bekend dat zij voor de beleggingsverzekeringen van ASR Nederland tot overeenstemming zijn gekomen over kostenmaximering en -compensatie.

Kostenmaximering

*Zonder garantie

  • 2,85 % (<€ 1.200 totale premie per jaar; of koopsommen <€ 12.000)
  • 2,45 % (≥€ 1.200 totale premie per jaar; of koopsommen ≥€ 12.000)
  • Voor polissen met een looptijd ≥ 30 jaar en ≥€ 2.000 (of koopsommen ≥€ 20.000) aan totale premie per jaar, geldt een kostenmaximering van 2,25%
 *Bij garantie ≥ 3% netto fondsrendement: kostenmaximering + 0,45%
  • 3,3 % (<€ 1.200 totale premie per jaar; of koopsommen <€ 12.000)
  • 2,9 % (≥€ 1.200 totale premie per jaar; of koopsommen ≥€ 12.000)
  • Voor polissen met een looptijd ≥ 30 jaar en ≥€ 2.000 (of koopsommen ≥€ 20.000) aan totale premie per jaar, geldt een kostenmaximering van 2,7%

Schrijnende situaties
Voor nader te omschrijven schrijnende situaties wordt een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 85 miljoen. Het gaat hierbij om onvoorziene gevolgen met een grote impact voor individuele polishouders, die verband houden met bijzondere c.q. specifieke productrisico's van hun beleggingsverzekering (niet zijnde het reguliere beleggingsrisico).

Omruilvariant
ASR zal in de loop van 2009 met een nieuwe generatie beleggingsverzekeringen komen. ASR heeft toegezegd zich in te spannen om klanten desgewenst de mogelijkheid te bieden hun bestaande beleggingsverzekering om te zetten naar de nieuwe productlijn.
 
Reikwijdte
Het akkoord betreft de voor 1 januari 2008 gesloten individuele, particuliere beleggingsverzekeringen. Daarbij gaat het om in totaal ruim 1,1 miljoen beleggingsverzekeringen, verspreid over meer dan 175 producten en productsoorten. Dit zijn producten van De Amersfoortse; Falcon; Interlloyd Leven, VSB Leven en Fortis ASR incl. haar voorgangers AMEV; Stad Rotterdam en Woudsend. Bekende productnamen zijn o.a. ABC; Variabel InvesteringsPlan (VIP) en Waerdye.
Van het totaal aantal lopende polissen komt circa 60% in aanmerking voor compensatie. De kostencompensatie varieert in orde van grootte van enkele tientjes tot enkele duizenden euro's.
 
Consequenties voor polishouders
Per polis zal worden berekend of deze in aanmerking komt voor kostencompensatie. De eventuele compensatie wordt voor lopende polissen op de einddatum van het contract met terugwerkende kracht verrekend. Polishouders worden actief over de consequenties voor hun individuele polis uiterlijk in het 3e kwartaal van 2010 geïnformeerd.
Vanaf 1 januari 2009  krijgen polishouders op grond van aangepaste regelgeving (Model 3 de Ruiter) voortaan jaarlijks een waarde-opgave van hun beleggingsverzekering.
 
Financiële consequenties voor ASR Nederland
De impact op de embedded value van de gehele portefeuille van ASR Nederland bedraagt € 780 mln voor belasting (€ 580 mln na belasting). Een gedeelte hiervan was in 2007 al verwerkt in de jaarrekening ogv. de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening.
 
Reactie CEO Jos Baeten
"Het is voor alle betrokken partijen, waaronder in de eerste plaats onze polishouders, en voor het vertrouwen in de verzekeringssector goed dat er een einde komt aan de slepende discussie over onvoldoende transparante kosten van in het verleden gesloten beleggingsverzekeringen. Daarom hebben wij destijds de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening overgenomen. Met dit akkoord onderstrepen wij dat er ons zeer veel aan is gelegen gehoor te geven aan de maatschappelijke kritiek die is gerezen.
 
De discussie over beleggingsverzekeringen heeft bij ons de vraag opgeworpen in hoeverre vermogensopbouwproducten tot het natuurlijk domein van verzekeraars behoren. Deze vraag is versterkt door de kredietcrisis. Wij vinden dat dergelijke producten moeten passen in een lange termijndoelstelling en dat zij voldoende garanties voor de realisatie van de beoogde uitkering moeten bevatten. Daarom zijn inmiddels maatregelen getroffen om te zorgen dat onze bestaande beleggingsverzekeringen voldoen aan de sterk toegenomen eisen van informatieverstrekking en dat zij qua samenstelling en kostenniveau de toets der kritiek kunnen doorstaan. Verder wordt gewerkt aan de uitbouw van ons productenpalet conform onze visie ten aanzien van vermogensopbouwproducten."