07
februari
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

ASR in hoger beroep tegen uitspraak Falcon LevensPlan


De klant had een drietal klachten aan de rechter voorgelegd. In het vonnis oordeelde de rechtbank dat de klacht van de klant over de kosteninhouding onterecht was. De rechtbank vond dat de klachten over het hefboom-/ inteereffect en het verwachte rendement van zijn Falcon LevensPlan wel terecht waren.
 

In de loop van de procedure heeft Falcon Leven voorgesteld om de polis van de klant zo te wijzigen dat het nadeel door het hefboom-/inteereffect wordt opgeheven. De klant heeft dit voorstel geaccepteerd en de rechtbank is deze afspraak gevolgd. Compensatie van het hefboom-/inteereffect is overigens onderdeel van de Compensatieregeling die ASR aanbiedt aan alle klanten met een beleggingsverzekering die is gesloten vóór 1 januari 2008. Ook zonder rechterlijke procedure had de klant dus deze compensatie ontvangen.

 

Het derde punt voor de klant was dat het voor hem onduidelijk was of de voorbeeldrendementen in zijn offerte bruto of netto waren. De rechter oordeelde dat Falcon Leven de klant een vergoeding moet aanbieden om dit verschil recht te zetten.  


Anton Pieter van Logtestijn, hoofd Juridische Zaken, ASR Nederland: ASR Levensverzekering N.V. gaat in hoger beroep omdat de uitkomst van deze procedure volgens ons onjuist en onbevredigend is. Wij plaatsen ernstige vraagtekens bij het oordeel van de rechter dat wij tekort zijn geschoten in onze informatieverstrekking en dat de betreffende klant, als hij wel had geweten dat er sprake was van een netto prognoserendement, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had afgesloten.
 Wij hebben bij het aanbieden van onze producten gehandeld in overeenstemming met de regelgeving zoals die op dat moment gold. Daarom willen wij graag een nieuwe beoordeling van deze zaak in hoger beroep.'