Utrecht,
30
augustus
2017
|
07:00
Europe/Amsterdam

a.s.r. boekt sterk resultaat in eerste helft 2017

Aanhoudend sterke operationele prestaties stuwen het financiële resultaat in eerste zes maanden

 • Operationeel resultaat stijgt met 28,8% tot € 385 miljoen in H1, alle bedrijfsonderdelen dragen bij aan de stijging; resultaat segment Schade stijgt met 71,0% tot € 106 miljoen, resultaat segment Leven stijgt met 14,6% tot € 314 miljoen.
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 17,4% over H1, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
 • Combined ratio bedraagt 93,6% in H1, een verbetering van 2,8%-punt in vergelijking met H1 2016, met name gedreven door een sterke verbetering in P&C.
 • Operationele lasten zijn € 1 miljoen gedaald tot € 283 miljoen; inclusief de extra kostenbasis als gevolg van acquisities.
 • Nettoresultaat (op IFRS-basis) stijgt met 4,2% tot € 397 miljoen.

Sterke Solvency II-ratio en robuuste balans

 • Solvency II-ratio bedraagt 194% (standaard formule) een stijging van 5%-punt ten opzichte van eind 2016.
 • Sterke organische kapitaalcreatie (€ 193 miljoen) en het effect van gunstige financiële markten (inclusief de herwaardering Unilever preferente aandelen van circa € 100 miljoen) overstijgen de impact van uitbreiding voor marktrisico’s (-7%-punt), de daling van de ‘volatility-adjustment’ (-4%-punt) en de inkoop van eigen aandelen (-5%-punt) in H1.
 • Financial leverage bedraagt 23,5% (doelstelling: <30%) en de double leverage bedraagt 103,2%.
 • Inkoop van 6 miljoen eigen aandelen (€ 153 miljoen) in H1 was in lijn met het commitment om de Nederlandse Staat te ondersteunen bij de afbouw van het belang in a.s.r.
 • a.s.r. overweegt om, boven het eerder afgegeven commitment, een extra inkoop eigen aandelen te doen tot € 100 miljoen bij eventuele finale plaatsing van het resterende belang van de Nederlandse Staat, die mogelijk in de tweede helft dit jaar plaats kan vinden. Dit voornemen is afhankelijk van op dat moment geldende marktomstandigheden en een onverminderd sterke solvabiliteit.

Commercieel solide resultaten; stijging bruto geschreven premies in segment Schade en nieuwe mandaten voor Vermogensbeheer

 • In het segment Schade zijn de bruto geschreven premies in H1 gestegen met 5,6% tot € 1.474 miljoen, voornamelijk in P&C en Ziektekosten door zowel hogere volumes als premieverhogingen.
 • In het segment Leven zijn bruto geschreven premies gedaald tot € 848 miljoen; de acquisitie van NIVO vorig jaar is in 2016 als een eenmalige koopsom (€ 323 miljoen) verwerkt. Exclusief eenmalige effecten, steeg de bruto geschreven premie met 3,4%, terwijl de periodieke premies vrijwel stabiel bleven.
 • In het segment Bank en Asset Management zijn in H1 nieuwe vermogensbeheerklanten verwelkomd voor in totaal € 0,7 miljard aan mandaten (exclusief vastgoed).
 • ASR Hypotheekfonds is gelanceerd in het tweede kwartaal; initiële respons is positief en heeft reeds tot mandaten van meer dan € 0,3 miljard aan AuM geleid.
 • Vastgoed Vermogensbeheer wint voor € 0,2 miljard institutionele vermogensbeheercontracten voor het ASR Dutch Core Residential Fund en het ASR Dutch Mobility Office Fund, waarvan een deel in het tweede halfjaar wordt geboekt.
 • Het door a.s.r. opgerichte APF, Het nederlandse pensioenfonds, heeft met Arcadis Pensioenfonds een klant van € 1,1 miljard aan vermogen verworven.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Na een sterk eerste kwartaal ben ik trots dat we ook in het tweede kwartaal een heel goed resultaat met een solide kapitaalgeneratie hebben neergezet. De stijging van het operationele resultaat in het eerste halfjaar, met bijna 29% tot € 385 miljoen, wordt door al onze bedrijfsonderdelen gedragen. Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt ruim 17% en laat zien dat wij ons kapitaal winstgevend inzetten.

Onze Solvency II-ratio, op basis van de standaard formule, is met 194% solide. De stijging van 5%-punt in de eerste zes maanden van dit jaar is na absorptie van de impact van de inkoop van eigen aandelen en de uitbreiding van marktrisico budget. De gestage aanwas van Solvency II kapitaal reflecteert onze gezonde verzekeringsresultaten, hogere beleggingsrendementen en gunstige financiële markten.

In het eerste halfjaar heeft de Nederlandse Staat haar belang in a.s.r. in drie stappen succesvol teruggebracht tot circa 20%. Dit proces hebben wij ondersteund door in twee transacties voor in totaal € 153 miljoen eigen aandelen in te kopen. Om de volledige privatisering in een eventuele finale plaatsing zo goed als mogelijk te faciliteren overwegen wij om, boven ons eerder afgegeven commitment, een extra inkoop eigen aandelen te doen van circa € 100 miljoen bij eventuele finale plaatsing van het resterende belang van de Nederlandse Staat, die mogelijk in de tweede helft dit jaar plaats kan vinden. Inclusief dividend zou dan in totaal voor circa € 440 miljoen in 2017 aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Dit voornemen is afhankelijk van op dat moment geldende marktomstandigheden en een onverminderd sterke solvabiliteit.

Onze focus op ‘value-over-volume’ komt onder andere tot uitdrukking in de zeer goede combined ratio van het segment Schade. Hoewel een aantal factoren, zoals het milde winterweer dit jaar, de combined ratio gunstig heeft beïnvloed is het onderliggende resultaat beter dan de doelstelling en dat reflecteert ons vakmanschap en onze discipline om de kosten laag te houden. De markt blijft niettemin competitief en we zullen scherp moeten blijven op de voortdurend veranderende behoeften van de klant en het aanbod in de markt. De stijging van de resultaten in het segment Leven komt uit hogere directe beleggingsopbrengsten door aanpassingen in de beleggingsportefeuille en hogere vrijval van in voorgaande jaren gerealiseerde koerswinsten.

Ik ben blij met de toegenomen verkoop van schadeverzekeringen. De belangstelling voor ons schade-voordeelpakket blijft hoog. Het aantal verkochte Vernieuwd Voordeel Pakketten is met 33% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2016. Ook in het vermogensbeheer en onze vastgoedfondsen zijn we succesvol en weten we institutionele klanten te winnen. Onze financiële soliditeit biedt onze klanten het vertrouwen dat wij onze verplichtingen na kunnen komen en stelt ons in staat producten te blijven ontwikkelen die goed aansluiten bij de klantbehoeften.’

Kerncijfers (€ miljoen, tenzij per aandeel of als percentage)

H1 2017

H1 2016

restated1

Mutatie (%)

Operationeel resultaat2

385

299

28,8%

Operationeel rendement op eigen vermogen3

17,4%

14,9%

2,5%-p

Nettoresultaat (op IFRS basis)

397

381

4,2%

Rendement op eigen vermogen

19,2%

20,9%

-1,7%-p

Bruto geschreven premies

2.233

2.667

-16,3%

Operationele lasten

-283

-284

-0,4%

Combined ratio (segment Schade)

93,6%

96,4%

-2,8%-p

Nieuwe productie (segment Leven (APE))

26

81

-67,9%

 

 

 

 

 

30 juni 2017

31 dec. 2016

Mutatie (%)

Totaal eigen vermogen

4.835

4.471

8,1%

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

4.144

3.780

9,6%

Solvency II-ratio (standaard formule)

194%

189%

5%-p

Financial leverage

23.5%

25,2%

-1,7%-p

Kaspositie holding

202

354

-42,9%

Aantal fte’s (intern)

3.481

3.461

0,6%

 

 

 

 

 

H1 2017

H1 2016

restated

Mutatie (%)

Operationeel resultaat per aandeel4

1,85

1,38

34,1%

Gewone winst per aandeel (op IFRS basis)5

2,70

2,54

6,3%

Aantal geplaatste en uitstaande aandelen per ultimo periode (mln)

147,0

150,0

-

Gewogen gemiddeld aantal geplaatste en uitstaande aandelen (mln)

146,9

150,0

-

Nadere toelichting

 1. De IFRS cijfers over 2016 zijn restated voor aanpassingen gerelateerd aan de verwerking van de acquisities Dutch ID en De Eendragt Pensioenen N.V. binnen de ‘one year window’. Daarnaast heeft een reclassificatie van vastgoedontwikkeling plaatsgevonden van discontinued naar continuing operations. Het operationeel resultaat is restated voor de verwerking van de eigen pensioenregeling.
 2. Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als gevolg van stelselwijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
 3. Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedrijfsactiviteiten in run-off).
 4. Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.
 5. De gewone winst per aandeel is gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal geplaatste en uitstaande gewone aandelen.

Financiële kalender 2017

Publicaties

29 november: trading update Q3 2017

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Voor het officiële en uitgebreide Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de Engelstalige corporate website.