08
maart
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Achtergrond en Feiten Beleggingsverzekeringen


Uitgangspunt


Wij zijn diep doordrongen van de ernst van de affaire omtrent beleggingsverzekeringen, zowel voor klanten, voor de reputatie van de sector als voor de reputatie van ASR. Wij beseffen dat wij een 'andere verzekeraar' moeten worden, willen wij in de toekomst aantrekkelijk voor onze klanten blijven. De kredietcrisis en de val van ons voormalig moederconcern Fortis, eind 2008, hebben deze overtuiging versterkt. We hebben dit besef vertaald in een aanpassing van de visie, missie en doelstellingen en het beleid. Centraal hierin staat het belang van onze klant. Deze visie staat niet alleen op papier, maar is de basis voor de mentaliteit van waaruit wij opereren en de basis voor de cultuur binnen ons bedrijf.

 

We doen er alles aan om de affaire omtrent beleggingsverzekeringen af te ronden, om te kunnen starten met een nieuwe fase. Daarbij richten we ons primair op herstel van het vertrouwen van klanten, publiek en intermediairs, met een gezond evenwicht van de belangen van de diverse stakeholders, waaronder de aandeelhouder en de medewerkers. Belangrijke speerpunten in ons beleid zijn de ontwikkeling van verschillende nieuwe producten en een aangepaste compensatieregeling voor onze bestaande klanten met een beleggingsverzekering, die verder gaat dan de afspraken die we daarover hebben gemaakt met de consumentenstichtingen.

 

Nieuw productportfolio


Onze aanpak is niet iets van de laatste weken. In de periode na de in december 2008 overeengekomen compensatieregeling, bleek uit reacties van klanten en stakeholders dat het ingezette beleid onvoldoende recht deed aan de onvrede rond de kosten en rendementen van beleggingsverzekeringen. Op basis van deze signalen hebben we een start gemaakt met het kritisch bekijken van het bestaande aanbod van producten en zijn we gaan nadenken over nieuw beleid dat beter aansluit bij de wensen van onze klanten. Sinds 2010 zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en met oplossingen die ervoor zorgen dat we een streep onder het verleden kunnen zetten. Dat doen we niet zo maar. Gesprekken met klanten geven inzicht in wat voor de klant belangrijk is en waar de klant mee geholpen is.


Alle producten die wij aanbieden zijn opnieuw bekeken en getoetst aan de nieuwe inzichten. Waar nodig zijn producten fundamenteel aangepast en in lijn gebracht met de maatschappelijke opvattingen over transparantie, informatieverstrekking, opbouw, kosten en advieskosten. Deze operatie heeft een nieuw assortiment producten opgeleverd, waarvan de eerste al in de markt zijn gezet (VermogenGarant, VermogenBelegd en het bankspaarproduct Lijfrente Opbouw Rekening). Andere producten volgen dit jaar.

Binnen het nieuwe assortiment bieden wij onze klanten producten aan, die qua kosten kunnen concurreren met die van andere aanbieders (waaronder banken) en die voldoen aan de (maatschappelijke) eisen van vandaag. Deze producten zijn 100% transparant, kennen een andere kostenstructuur en een zeer laag kostenniveau van gemiddeld onder de 1%. Bovendien bevatten de nieuwe producten geen ingebouwde overlijdensrisicoverzekering meer; de klant kan dit desgewenst los bijkopen tegen lage tarieven. In onze nieuwe producten maakt de provisie niet langer onderdeel uit van de kosten. De advieskosten voor het intermediair maken in de toekomst deel uit van afspraken tussen de klant en het intermediair. ASR loopt hiermee vooruit op aangekondigde wetgeving.

 

Aangepaste compensatieregeling


In de publieke opinie is kritisch gereageerd op de wijze waarop de Compensatieregeling, die wij eerder met de consumentenstichtingen hadden afgesloten, is ingevuld. We hebben ons deze kritiek aangetrokken en door middel van klantenonderzoek in kaart gebracht wat de essentie van de bezwaren was. Daaruit bleek dat:

  • klanten niet willen wachten op compensatie van te veel betaalde kosten tot het einde van de veelal lange looptijd van hun polis;

  • klanten willen weten of het wellicht beter is om hun lopende beleggingsverzekeringen nu te beëindigen, of om te zetten naar een alternatief dat beter past bij hun persoonlijke situatie en doelstellingen;

  • als klanten willen veranderen, zij geen financiële belemmeringen willen die dat lastig maken.

Op basis van deze inzichten hebben we een compensatieaanbod dat tegemoet komt aan de kritiek op de bestaande regeling, ontwikkeld en bij klanten getest. Hierbij zijn we zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de klant.Deze aanpak kent de volgende onderdelen:

  1. Wij voegen het compensatiebedrag, waar de klant nu recht op heeft, direct toe aan de polis Over dit voorstel zijn wij op dit moment in overleg met de consumentenstichtingen.

  2. We gaan ervoor zorgen dat klanten actief worden geadviseerd of er voor hen een beter alternatief is dan de polis in de huidige vorm (inclusief compensatie) door te laten lopen. Hierin speelt het intermediair een belangrijke rol. Het geven van een goed advies over de juiste afweging is dan ook van groot belang. Wij gaan ervan uit dat de intermediairs vanuit hun zorgplicht klanten actief zullen adviseren en bijstaan. Om dat te stimuleren komen wij klanten tegemoet in de kosten die hiermee zijn gemoeid. Na afloop van dit gesprek staat het de klant vrij de beleggingsverzekering te beëindigen of over te stappen naar een ander product, ongeacht of dit een ASR product of een product van de concurrent is. Mocht de klant kiezen voor een nieuw ASR product, dan nemen wij de administratiekosten op ons. Op deze manier wordt het advies aan de klant niet beïnvloed. Het staat de klant vrij een eigen intermediair te kiezen. Mocht de klant geen intermediair hebben, of niet met hun huidige intermediair in zee willen gaan, dan bieden wij onze klanten een passende oplossing.

  3. Als klanten besluiten hun beleggingsverzekering te beëindigen of over te stappen naar een ander product nemen wij de nog niet met de klant verrekende kosten voor onze rekening. De klant krijgt dus niet te maken met afkoopkosten. Daarbij maken we geen onderscheid tussen klanten die hun bestaande beleggingsverzekering omruilen voor een ander ASR-product dan wel voor een product van een concurrent. Klanten hoeven hierbij geen vrijwaringsclausule te tekenen, ze verliezen dus geen rechten.

 


Financiële consequenties


Voor de uitvoering van de compensatieregeling is bekend welk bedrag hiermee gemoeid is, namelijk € 780 mln. De financiële consequenties van het nieuwe aanbod zijn afhankelijk van een aantal variabelen. De definitieve uitkomst is afhankelijk van de vraag of en op welke manier en in welke mate klanten van de nieuwe regeling gebruik zullen maken door hun beleggingsverzekering te beëindigen of om te ruilen voor een ander product. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de nieuwe regeling leidt tot tevreden klanten, dit een positief effect kan hebben. Zeker is dat niets doen in ieder geval een negatieve impact op de levensverzekeringsportefeuille zal hebben. Uit interne doorrekening van verschillende scenario's, blijkt dat in elk scenario de consequenties voor ASR verantwoord zijn. Vanwege de vele variabelen en het risico van speculaties die een eigen leven kunnen gaan leiden verstrekken wij hierover geen nadere informatie. Uitgangspunt voor ASR is nu het herstel van het vertrouwen van klanten, publiek en intermediairs, met een gezond evenwicht van de belangen van de diverse stakeholders, waaronder de aandeelhouder en de medewerkers.

Wij starten vanaf mei met het implementeren van de nieuwe regeling. Omdat dit proces in fases gebeurt, verwachten we daar de rest van het jaar voor nodig te hebben met een uitloop tot in 2012.

 

De Falconzaak


Los van de kritiek op de compensatieregeling speelt er een zaak bij Falcon. In dit specifieke, individuele geval heeft de rechter bepaald dat er sprake is van een recht op schadevergoeding, omdat Falcon de klant niet voldoende zou hebben geïnformeerd over twee onderdelen van de aanbieding. Op basis hiervan heeft de rechter een schadevergoeding toegewezen. Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de rechter en hebben dan ook besloten in hoger beroep te gaan. Bij het aanbieden van onze producten hebben wij gehandeld in overeenstemming met de regelgeving, zoals die op dat moment gold. Wij benadrukken nogmaals dat het hier om een individueel geval gaat. De uitspraak kan dan ook niet automatisch worden doorgetrokken naar andere (Falcon-) polissen. Elke uitlating over financiële consequenties is speculatief. Het gaat hier om een individuele casus die is geënt op de specifieke omstandigheden van het individuele geval. Bovendien is er hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter.