Utrecht,
04
januari
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

2010: Evaluaties zullen richting geven

Samenvatting

​"In 2010 wordt de uitkomst bekend van diverse evaluaties die de wetgever onder handen heeft of heeft aangekondigd. Daaruit zullen conclusies worden getrokken die richting zullen geven aan ons toekomstig handelen als sector, maar ook aan ons bedrijf." Dit zei Jos Baeten, voorzitter van de Hoofddirectie van ASR Nederland, in zijn nieuwjaarsboodschap aan het management.

Evaluaties

"De ingrijpende gebeurtenissen van het afgelopen anderhalf jaar in de financiële sector en de politiek-maatschappelijke verbazing én verontwaardiging daarover, zijn voor de wetgever aanleiding geweest tot diverse evaluaties. Zo loopt er een parlementair onderzoek naar de kredietcrisis en de wijze waarop de overheid en toezichthouders zich hebben gemanifesteerd. Datzelfde geldt voor de val van de DSB bank. De aanzwellende kritiek op de intermediaire distributie bracht de overheid tot de aankondiging de eerder geplande en aanvankelijk beperkte evaluatie, te verbreden naar een herbezinning op het systeem, die medio 2010 moet zijn afgerond.

Verwachting

De uitkomst van al deze evaluaties is nog ongewis. Maar we moeten erop voorbereid zijn dat de feiten in een kritische voedingsbodem landen. De financiële sector heeft haar krediet verspeeld. Het geduld bij de wetgever is op. Dus grijpt hij in als hij niet tevreden is, zoals we het afgelopen jaar al hebben ervaren. Er zullen nieuwe lijnen naar de toekomst worden getrokken. We moeten er rekening mee houden dat de wetgever in een aantal opzichten een nieuwe richting zal aangeven die invloed zal hebben op onze businessmodellen.

Invloed

De verzekeringssector zal alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat dit wettelijk ingrijpen door gaat schieten in bureaucratie en administratieve lasten waar uiteindelijk niemand beter van wordt. Ook de consument niet. Wij als sector kunnen dit alleen voorkomen als wij daadwerkelijk bereid zijn de bakens te verzetten. Vanuit de erkenning van de fouten die wijzelf hebben gemaakt en vanuit de lering die wij daaruit hebben getrokken. De sector moet de bereidheid hebben zich als het ware opnieuw uit te vinden. Dit vraagt om constructieve voorstellen die inspelen op wat van ons wordt verwacht. Met als uitgangspunt onze van oudsher belangrijke maatschappelijke rol: het mogelijk maken dat mensen, bedrijven en de samenleving risico's kunnen nemen omdat zij deze desgewenst financieel kunnen afdekken. En waarbij zij erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig, deskundig en integer omgaan met wat zij ons toevertrouwen. Het klantenbelang zal hierbij centraal moeten staan. De vertaling daarvan vraagt meer dan een belijdenis van de toppen van bedrijven. Het vraagt een cultuurverandering die begint in de top en zijn invulling krijgt in het dagelijks handelen op de werkvloer.

Gezamenlijke aanpak

Dit alles geldt voor verzekeraars en voor intermediair. Ook in hun onderlinge samenwerking. Het intermediaire distributiesysteem kraakt in zijn voegen. Niet omdat er geen behoefte meer zou zijn aan de toegevoegde waarde van het moderne intermediair. Integendeel! Maar wel omdat het vertrouwde businessmodel vastloopt in de verandering die wordt verlangd. Een gezamenlijke aanpak in het uittekenen van een toekomstbestendig systeem verdient daarbij verreweg de voorkeur. Dat is het meest effectief. Maar de sector kan zich niet permitteren het tempo te laten bepalen door de langzaamsten. Door degenen die nog in de ontkenningsfase zitten of die de noodzakelijke verandering bedrijfseconomisch niet aankunnen. Dan zijn wij geen gesprekspartner voor de overheid en wetgever en doen wij niet mee in het bepalen van de nieuwe ordening.

Rol van ASR Nederland

ASR Nederland is een van de grootste verzekeraars van ons land. Wet- en regelgeving heeft grote impact op ons bedrijf. Wij hebben groot belang bij een gezond intermediairsysteem. En wij hebben eerder al aangegeven lering te hebben getrokken uit het verleden. Redenen genoeg dus om als ASR nadrukkelijk voortrekker te willen zijn in het proces gericht op het opnieuw uitvinden van onze mooie verzekeringssector ."